Siviili-ilmailu ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 216/2008 – yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustaminen

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen päätavoitteena on säätää keskeisistä säännöistä ja periaatteista, joiden avulla luodaan siviili-ilmailun turvallisuuden korkea ja yhtenäinen taso Euroopassa ja ylläpidetään sitä, sekä perustaa Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA).

Yhteisissä turvallisuussäännöissä vahvistetaan lentotoiminnan harjoittajia*, valmistajia ja ilmailuhenkilöstöä koskeva yhdenmukainen vaatimustaso. Se mahdollistaa tavaroiden, henkilöiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden EU:n markkinoilla sekä todistusten* vastavuoroisen tunnustamisen EU-maissa. Se myös vähentää kansallisille viranomaisille ja toimialalle aiheutuvaa hallinnollista rasitusta ja niiden työmäärää.

Asetuksen tavoitteena on myös

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tätä EU:n säädöstä sovelletaan ilmailualan tuotteiden, osien ja laitteiden suunnitteluun, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön sekä näihin toimiin osallistuviin henkilöihin ja organisaatioihin.

Yksi tärkeimmistä keinoista edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on EASA:n perustaminen. Asetuksessa vahvistetaan EASA:n tehtävät, sisäinen rakenne ja työmenetelmät sekä sen rahoitusta koskevat säännökset.

EASA:n päätehtävät ovat seuraavat:

Viraston sisäisen rakenteen osalta asetuksessa säädetään tärkeimmistä säännöistä, jotka koskevat viraston oikeudellista asemaa, sen hallintoneuvoston toimivaltaa ja kokoonpanoa sekä pääjohtajan tehtäviä ja toimivaltaa.

EASA:n lisäksi asetuksessa säädetään lentoturvallisuutta koskevista yhteisistä säännöistä, jotka koskevat muun muassa

Asetuksessa säädetään myös useista muista asiaan liittyvistä seikoista. Näitä ovat muun muassa valvonta ja täytäntöönpano, todistusten tunnustaminen ja kolmansien maiden lupakirjojen hyväksyminen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 8. huhtikuuta 2008.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Lentotoiminnan harjoittaja: oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka käyttää tai suunnittelee käyttävänsä yhtä tai useampaa ilma-alusta.

* Todistus: hyväksyntä, lupakirja, lupa tai muu hyväksynnän tuloksena myönnetty asiakirja.

* Hyväksyntä: missä tahansa muodossa annettu tunnustaminen, jonka mukaan tuote, osa tai laite, organisaatio tai henkilö täyttää sitä koskevat vaatimukset, sekä sellaisen todistuksen antaminen, jolla tämä vaatimustenmukaisuus todistetaan.

* Lentopaikka: mikä tahansa paikka, jossa voidaan harjoittaa lentotoimintaa, laskualueista suuriin kansainvälisiin lentoasemiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1–49)

Asetukseen (EY) N:o 216/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Viimeisin päivitys: 30.11.2015