Uuden sukupolven eurooppalainen ilmaliikenteen hallintajärjestelmä (SESAR)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 219/2007 yhteisyrityksen perustamisesta EU:n ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

SESAR-yhteisyrityksen tähänastiset tulokset ovat seuraavat:

Vuodesta 2014 SESAR-yhteisyrityksen tutkimusta ja innovointia (T&I) koskevan ohjelman painopisteitä ovat olleet muun muassa seuraavat alat:

Rahoitus

EU:n rahoittaa osaltaan SESAR-hankkeen kehitysvaihetta 700 miljoonalla eurolla Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevasta ohjelmasta ja seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (FP7). Tätä rahoitusta täydennetään myöntämällä hankkeelle Horisontti 2020 -ohjelmasta 585 miljoonaa euroa. Horisontti 2020 -ohjelman keston huomioon ottamiseksi kaikki SESAR-hankkeseen liittyvät ehdotuspyynnöt on jätettävä 31. joulukuuta 2020 mennessä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 3. maaliskuuta 2007.

TAUSTAA

SESAR-yhteisyritys perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 219/2007. Asetusta on muutettu kahdesti: vuonna 2008 (asetuksella (EY) N:o 1361/2008) ja vuonna 2014 (asetuksella (EU) N:o 721/2014), jolloin SESAR-yhteisyrityksen voimassaoloa jatkettiin vuoteen 2024.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi (EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1–11)

Asetukseen (EY) N:o 219/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 08.02.2016