Verkkovierailumaksut Euroopan unionin alueella

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 531/2012 verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. heinäkuuta 2012 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012, verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu) (EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10–35)

Asetukseen (EU) N:o 531/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2286, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, yksityiskohtaisista säännöistä kohtuullisen käytön politiikan soveltamiseksi sekä menetelmistä verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen kestävyyden arvioimiseksi ja verkkovierailuoperaattorin tätä arviointia varten toimittamasta hakemuksesta (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 46–62)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1–18)

Viimeisin päivitys: 08.02.2018