Montrealin yleissopimus lentoliikenteen harjoittajien vastuusta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Päätös 2001/539/EY Montrealin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus)

YLEISSOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleissopimuksessa vahvistetaan kattavat oikeusperiaatteet ja -säännöt, joista tärkeimpiä ovat seuraavat:

Vuonna 1997 EU antoi asetuksen (EY) N:o 2027/97 (lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa), jossa säädetään lentoliikenteen harjoittajien rajoittamattomasta korvausvastuusta lentomatkustajien kuolemantapausten ja loukkaantumisten yhteydessä. Asetuksella (EY) N:o 889/2002 muutetaan asetusta (EY) N:o 2027/97 ja ulotetaan Montrealin yleissopimuksen säännöt kaikkiin EU:n lentoliikenteen harjoittajien lentoihin riippumatta siitä, ovatko lennot kotimaisia vai kansainvälisiä.

MISTÄ ALKAEN YLEISSOPIMUSTA JA PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Montrealin yleissopimus tuli voimaan 4. marraskuuta 2003. Päätöstä on sovellettu 5. huhtikuuta 2001 alkaen.

TAUSTAA

Vuoden 1929 Varsovan yleissopimuksella säänneltiin lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuuta kuolemantapauksissa ja loukkaantumisen yhteydessä. Yleissopimuksen ja siihen tehtyjen tarkistusten puutteellisuus johti tarpeeseen uudistaa ja yhtenäistää korvausvastuuta koskevia sääntöjä.

Toukokuussa 1999 Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön sopimusvaltiot neuvottelivat sopimuksen, jolla uudistetaan Varsovan yleissopimuksen sääntöjä ja mukautetaan ne yhdeksi oikeudelliseksi välineeksi, joka tarjoaa asianmukaisen korvaustason tapauksissa, joissa matkustajille aiheutuu vahinkoa kansainvälisen lentoliikenteen aikana.

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2001/539/EY, tehty 5 päivänä huhtikuuta 2001, yleissopimuksen tekemisestä tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 194, 18.7.2001, s. 38)

Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus) (EYVL L 194, 18.7.2001, s. 39–49)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 2027/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa (EYVL L 285, 17.10.1997, s. 1–3)

Asetukseen (EY) N:o 2027/97 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 31.07.2018