EU:n merenkulun tiedonvaihtojärjestelmä

Euroopan unionin (EU) lain mukaisesti perustetaan alusliikennettä koskeva seuranta- ja tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmän avulla pyritään parantamaan merenkulun turvallisuutta, satamien ja merenkulun turvatoimia , meriympäristön suojelua ja saasteiden torjuntavalmiutta. Sen avulla voidaan myös vaihtaa ja jakaa meriliikenteen ja merikuljetusten tehokkuuteen liittyviä muita tietoja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) lain mukaisesti perustetaan alusliikennettä koskeva seuranta- ja tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmän avulla pyritään parantamaan merenkulun turvallisuutta, satamien ja merenkulun turvatoimia , meriympäristön suojelua ja saasteiden torjuntavalmiutta. Sen avulla voidaan myös vaihtaa ja jakaa meriliikenteen ja merikuljetusten tehokkuuteen liittyviä muita tietoja.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin avulla perustetaan järjestelmä - merivalvonta ja tilannetietoisuus (alusten sijainti) - jolla valvotaan Euroopan vesi- ja rannikkoalueita tukemalla EU-maita niiden operatiivisissa tehtävissä.

Jotta tilannetietoisuutta merialueilla voitaisiin parantaa ja toimittaa viranomaisille yksilöllisiä ratkaisuja, lakia muutettiin komission direktiivillä 2014/100/EU. Tämän avulla tiedot, joita on kerätty ja vaihdettu EU:n merenkulun tiedonvaihtojärjestelmän (SafeSeaNet (SSN)) avulla, yhdistetään muiden EU:n seuranta- ja jäljitysjärjestelmien, kuten CleanSeaNetin, sekä ulkoisten järjestelmien (esimerkiksi satelliitilla toimivat alusten automaattiset tunnistusjärjestelmät (AIS)) tietoihin.

Direktiivissä määritetään EU-maiden, merenkulkuviranomaisten, laivaajien, merenkulun liikenteenharjoittajien ja aluksen päälliköiden vastuut.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisalaan kuuluvat kaikki bruttovetoisuudeltaan vähintään 300 olevat alukset riippumatta siitä, kuljettavatko ne vaarallisia aineita, lukuun ottamatta

sotalaivoja

kalastusaluksia, perinteisiä aluksia ja huvialuksia, joiden pituus on alle 45 metriä

alle 1 000 tonnin polttoainesäiliöitä.

EU:n merisatamiin saapuvien alusten liikenteenharjoittajia koskevat vaatimukset

Heidän on ilmoitettava tietyt tiedot (aluksen tunnistetiedot, aluksessa olevien henkilöiden kokonaislukumäärä, määräsatama, arvioitu saapumisaika jne.) kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen (1. kesäkuuta 2015 lähtien).

Välineet ja laitteistot

EU-maan satamaan saapuvissa aluksissa on oltava

automaattinen tunnistusjärjestelmä

matkatietojen tallennusjärjestelmä (VDR eli musta laatikko) onnettomuuksien jälkeisten tutkimusten helpottamiseksi.

EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) mailla on oltava AIS-vastaanottimet ja kansallinen keskitetty palvelupiste/kansallinen SSN-järjestelmä on yhdistettävä keskitettyyn SSN-järjestelmään.

Vaaralliset tai ympäristöä pilaavat aineet aluksilla

laivaajien on ilmoitettava tällaisia aineita koskevat tiedot liikenteenharjoittajalle ennen alukseen lastausta

liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava yleiset tiedot, kuten aluksen tunnistetiedot ja laivaajan antamat tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.

Vaarallisten alusten seuranta sekä toiminta merellä tapahtuvissa vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa

Viranomaisten on tehtävä ilmoitus asianomaisiin EU-maihin, jos niillee on ilmoitettu aluksista

jotka ovat aiemmin olleet osallisena merellä tapahtuneissa vaaratilanteissa tai onnettomuuksissa

jotka ovat jättäneet täyttämättä ilmoittamisvelvollisuudet

jotka ovat tahallisesti päästäneet saastuttavia aineita mereen

joilta on evätty pääsy satamiin.

Aluksen päällikön on ilmoitettava välittömästi

kaikista aluksen turvallisuuteen vaikuttavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista

kaikista merenkulun turvallisuutta vaarantavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista

kaikista tilanteista, jotka saattavat aiheuttaa jonkin EU-maan vesien tai rannikon pilaantumista

kaikista merellä havaituista ympäristöä pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai pakkauksista.

Suojapaikat

Kaikkien EU-/ETA-maiden on laadittava suunnitelmia merihädässä olevien alusten vastaanottamiseksi suojapaikassa. Maiden edustajien on tavattava säännöllisesti kokemusten vaihtamiseksi ja yhteisiin parannustoimenpiteisiin osallistumiseksi.

Lainsäädännön noudattaminen

EU-maiden on tarkastettava säännöllisesti käyttöön otettujen tietojärjestelmien toimivuus ja määrättävä ennaltaehkäiseviä taloudellisia seuraamuksia direktiivissä säädettyjen vaatimusten laiminlyönnistä.

Hallinta

Euroopan komissio ja EU-/ETA-maat kehittävät ja hallinnoivat järjestelmää. Euroopan meriturvallisuusvirasto on vastuussa sen teknisestä toiminnasta.

TAUSTAA

Direktiivi on kiinteä osa EU:n merenkulun turvallisuuspolitiikkaa. Järjestelmällä ja alustalla on turvallisuuden, turvatoimien ja kestävyyden ylläpitämisen lisäksi keskeinen rooli yhtenäisen esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen - esteetön eurooppalainen meriliikennealue - luomisessa.

Lisätietoja on saatavana osoitteesta:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2002/59/EY

5.8.2002

5.2.2004

EUVL L 208, 5.8.2002, s. 10-27

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/17/EY

31.5.2009

31.11.2010

EUVL L 131, 28.5.2009, s. 101-113

Komission direktiivi 2011/15/EU

16.3.2011

16.3.2012

EUVL L 49, 24.2.2011, s. 33-36

Komission direktiivi 2014/100/EU

18.11.2014

18.11.2015

EUVL L 308, 29.10.2014, s. 82-87

Viimeisin päivitys 23.04.2015