eEurope 2002

1) TAVOITE

Internet-liittymien lisääminen Euroopassa, viestintäverkkojen kilpailun vapauttaminen sekä Internetin käytön edistäminen korostamalla kuluttajien koulutusta ja kuluttajansuojaa.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2001, eEurope 2002: Vaikutukset ja painopisteet, tiedonanto Eurooppa-neuvoston Tukholman kokoukselle 23.-24. maaliskuuta 2001 [KOM(2001) 140 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

eEurope 2002 -toimintaohjelma on osa Lissabonin strategiaa, jolla pyritään tekemään Euroopan unionista maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietotalous vuoteen 2010 mennessä.

Toimet on jaettu kolmen päätavoitteen ympärille, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoden 2002 loppuun mennessä:

EDULLISEMMAT, NOPEAMMAT JA VARMEMMAT INTERNET-YHTEYDET

Edullisemmat ja nopeammat Internet-yhteydet

Toimintaohjelmassa todetaan, että viestintäpalvelujen vapauttamisesta 1. tammikuuta 1998 huolimatta kilpailu on yhä hiljaista paikallismaksujen suhteen ja uusia hinnoittelumalleja, kuten kiinteitä maksuja tai ilmaisia yhteyksiä, ei ole vielä näkynyt markkinoilla. Toimintaohjelmassa pannaan merkille myös, että hintojen aleneminen on ehdoton edellytys nopeiden Internet-multimediayhteyksien yleistymiselle lyhyen ajan sisällä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eEurope 2002 -toimintaohjelmassa ehdotetaan seuraavia toimia:

Nopeammat Internet-yhteydet tutkijoille ja opiskelijoille

Yksi toimintaohjelman keskeinen tavoite on parantaa Euroopan tieteellisen yhteisön tietoverkkojen käyttöä. Tavoitteen saavuttamiseksi toimintaohjelmassa ehdotetaan seuraavia toimia:

C. Verkkojen tietoturva ja älykortit

Verkkojen ja yhteyksien turvallisuuden takaaminen, etenkin älykorttien avulla, on ehdoton edellytys käyttäjien luottamuksen saamiseksi sähköisen liiketoiminnan alalla. Tämän vuoksi toimintaohjelmassa pyritään parantamaan verkossa toteutettujen transaktioiden turvallisuutta seuraavien toimien avulla:

Älykorttien osalta toimintaohjelmassa pyydetään yksityistä sektoria ja standardointielimiä tekemään yhteistyötä komission kanssa, jotta voidaan laatia tekniset perusmääritelmät älykorttien yhteentoimivuutta ja tietoturvaa varten. Siinä suositellaan myös kannattavien ratkaisujen kehittämistä verkkotransaktioiden turvaamiseksi älykorttien avulla.

INVESTOINNIT IHMISIIN JA TAITOIHIN

Nuoriso digitaaliaikaan

eEurope 2002 -toimintaohjelmassa todetaan, että koulujen liittäminen Internetiin edistyy huomattavasti, mutta siinä kehotetaan myös tehostamaan pyrkimyksiä esimerkiksi seuraavien toimien puitteissa:

Työskentely tietotaloudessa

Toimintaohjelmassa korostetaan, että vastuu työllistyvyydestä ja työntekijöiden mukauttamisesta uuteen talouteen kuuluu pääasiassa jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille. Erityisesti taitojen kehittäminen ja työn organisoinnin mukauttaminen edesauttavat näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia pyydetäänkin:

Kaikille mahdollisuus osallistua tietotalouteen

Yksi eEurope 2002 -toimintaohjelman keskeisiä tavoitteita on taata, että mahdollisimman suuri osa kansalaisista voi hyötyä tietotekniikasta. Yksi tärkeimmistä tavoitteista liittyy mahdollisuuteen saattaa tietotekniikka liikuntavammaisten ja muiden sellaisten henkilöiden ulottuville, joilla ei ole täydellistä mahdollisuutta hyötyä tietoyhteiskunnan tarjoamista eduista. Toimintaohjelmassa suositellaan seuraavia konkreettisia toimia:

INTERNETIN KÄYTÖN LISÄÄMINEN

Sähköisen kaupankäynnin edistäminen

Sähköisen liiketoiminnan kehitys riippuu kolmesta tekijästä: sähköisen liiketoiminnan sisäisten markkinoiden perustamisesta, kuluttajien luottamuksen vahvistamisesta ja julkisten hankintojen saattamisesta laajassa mittakaavassa Internetiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi toimintaohjelmassa ehdotetaan seuraavia toimia:

Sähköinen asiointi julkisissa verkkopalveluissa

Eurooppa-neuvoston Lissabonin kokouksessa päätettiin kannustaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita takaamaan verkkoyhteydet kaikkiin peruspalveluihin vuoteen 2003 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimintaohjelmassa ehdotetaan erilaisia toimia, kuten julkisen sektorin tiedonsaantiin liittyvän järjestelmällisen lähestymistavan määrittämistä ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön edistämistä julkisella sektorilla ja julkisen hallinnon verkkopalvelujen perustamista yrityksiä varten.

Verkkovälitteinen terveydenhuolto

Verkkovälitteisten terveydenhuoltopalvelujen kehittämiseksi eEurope 2002 -toimintaohjelmassa suositellaan toimimaan sen takaamiseksi, että terveyspalvelujen tarjoajilla olisi käytössään terveydenhuollon telemaattiset järjestelmät vuoden 2002 loppuun mennessä, ja määrittelemään laatuvaatimukset terveydenhuoltoalaan liittyville Internet-sivuille sekä luomaan terveydenhuollon teknologian ja tietojen arviointiverkostoja.

Maailmanlaajuisten verkkojen digitaalinen sisältö

Toimintaohjelmassa kannustetaan vahvistamaan ja uusimaan aloitteita, joiden tarkoituksena on tukea sisältöteollisuuksia digitaaliaikakaudella. eEurope 2002 -toimintaohjelmassa ehdotetaan eContent -ohjelman käynnistämistä eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön edistämiseksi maailmanlaajuisissa verkoissa sekä tietoyhteiskunnan kielellisen monimuotoisuuden lisäämiseksi. Siinä ehdotetaan myös koordinointijärjestelmän luomista jäsenvaltioiden digitalisointiohjelmille.

Älykkäät liikennejärjestelmät

Liikenteen ruuhkautumiseen, turvallisuuteen ja uusien liikennepalvelujen puutteeseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi on kehitettävä uusia teknisiä ratkaisuja ja niiden leviämistä on nopeutettava. Toimintaohjelmassa kehotetaan jäsenvaltioita ja Euroopan unionin toimielimiä:

4) täytäntöönpanotoimet

KANSALLISET KEHITYKSEN VERTAILUANALYYSIT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 5 päivänä helmikuuta 2002: Vertailuanalyysi eEurope 2002 -toimintaohjelman kehityksestä [KOM(2002) 62 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

eEurope 2002 - TOIMINTAOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003 - eEurope 2002 loppuraportti [KOM(2003) 66 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

eEurope 2002 -toimintaohjelman arvioinnissa voidaan päätellä, että toimintaohjelmassa on saavutettu sille asetetut päätavoitteet: kansalaisten ja yritysten Internet-liittymien määrä lisääntyi ja luotiin lainsäädännölliset puitteet tietotalouden kehittämiselle.

Internet-yhteyksien määrä lisääntyi nopeasti vuosina 2000-2002. Vuonna 2002 yli 90 prosentilla kouluista ja yrityksistä oli Internet-yhteydet ja yli puolet eurooppalaisista käytti Internetiä säännöllisesti. Suurin osa yrityksistä oli käytti laajakaistayhteyksiä, kun taas suurin osa yksityisistä käyttäjistä käytti väliaikaista puhelinyhteyttä, jonka tiedonsiirtonopeus on alhainen. Laajakaistayhteyksien yleistyminen onkin yksi eEurope 2005 -toimintasuunnitelman päätavoitteista.

Uudet Internet-palvelut ovat avanneet uusia mahdollisuuksia yhteiskunnalle erityisesti sähköisen kaupankäynnin sääntelykehyksen luomisen kautta. Nämä mahdollisuudet paranevat entisestään, kun sähköisen viestinnän uusi sääntelyjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2003 loppuun mennessä.

eEurope 2002 -toimintaohjelman yhtenä tavoitteena oli toteuttaa sähköiset perustavan tason viranomaispalvelut vuoden 2002 loppuun mennessä. Vuoden 2002 lokakuussa kaikki jäsenvaltiot tarjosivat tällaisia palveluita ainakin osittain sähköisessä muodossa. Nyt on aika tehostaa tarjottujen palvelujen interaktiivisuutta ja järjestää ne uudelleen niiden tehokkuuden parantamiseksi. Merkittävää edistymistä on tapahtunut myös verkkovälitteisissä terveydenhuoltopalveluissa.

Kesäkuussa 2002 Sevillan Eurooppa-neuvostossa kokoontuneet valtioiden päämiehet ja hallitukset luonnostelivat Eurooppalaisen tietoyhteiskunnan seuraavaa kehitysvaihetta eEurope 2005 -toimintasuunnitelmassa. Uudessa toimintasuunnitelmassa keskitytään pieneen määrään keskeisiä tavoitteita, joita ovat laajakaistayhteyksien kehittäminen, sähköisten viranomaispalvelujen uudistaminen, dynaaminen sähköisen liiketoiminnan ympäristön luominen ja turvallisen tietoverkkoinfrastruktuurin toteuttaminen.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille Eurooppa-neuvoston Tukholman kokousta varten 23.- 24. maaliskuuta 2001: eEurope 2002 -toimintaohjelman vaikutus ja tärkeimmät asiakokonaisuudet [KOM(2001) 140 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: eEurope 2002 - Komission päivitys Eurooppa-neuvoston Nizzan kokousta varten 7. - 8. joulukuuta 2000 [KOM(2000) 783 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

5) jatkotoimenpiteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) [EYVL L 201, 31.7.2002].

Neuvoston asetus (EY) N:o 876/2002, annettu 21. toukokuuta 2002 Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta [EYVL L 138, 28.5.2002].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22. huhtikuuta 2002 aluetunnuksen ".eu" perustamisesta [EYVL L 113, 30.4.2002].

Komission tiedonanto neuvostolle, annettu 28. toukokuuta 2002, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - eEurope 2005: Tietoyhteiskunta kaikille - Toimintasuunnitelma Sevillan Eurooppa-neuvostolle 21.-22. kesäkuuta 2002 [KOM(2002) 263 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Neuvoston direktiivi 2002/38/EY, annettu 7. toukokuuta 2002, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta [EYVL L 128, 15.5.2002].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7. maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) [EYVL L 108, 24.4.2002].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY, annettu 7. maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) [EYVL L 108, 24.4.2002].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY, annettu 7. maaliskuuta 2002, sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) [EYVL L 108, 24.4.2002].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7. maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) [EYVL L 108, 24.4.2002].

Komission 26. tammikuuta 2001 antama tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Turvallisempaan tietoyhteiskuntaan tietojärjestelmien turvallisuutta parantamalla ja tietokonerikollisuutta ehkäisemällä [KOM(2000) 890 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Neuvoston päätös 2001/48/EY, tehty 22. joulukuuta 2000, yhteisön monivuotisen ohjelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön sekä tietoyhteiskunnan kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi [EYVL L 14, 18.1.2001].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2887/2000, annettu 18. joulukuuta 2000, tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta [EYVL L 336, 30.12.2000].

Viimeisin päivitys 25.04.2003