eEurope 2005

eEurope 2005 -toimintasuunnitelma on jatkoa eEurope 2002 -toimintasuunnitelmalle, jonka keskeisenä aiheena oli lisätä internetliittymiä Euroopassa. Uudessa toimintasuunnitelmassa, jonka Sevillassa pidetty Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2002, pyritään internetyhteyksien avulla kasvattamaan taloudellista tuottavuutta, parantamaan palvelujen laatua ja saamaan ne kaikkien Euroopan kansalaisten ulottuville käyttämällä hyväksi turvallista ja yhä useamman saatavissa olevaa avointa laajakaistainfrastruktuuria.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002 – eEurope 2005: Tietoyhteiskunta kaikille [KOM(2002) 263 lopullinen – ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

eEurope 2005 -toimintasuunnitelman yleisenä tavoitteena on edistää palvelujen, sovellusten ja sisältöjen kehittämistä nopeuttaen samalla turvallisten laajakaistaisten internetyhteyksien käyttöä. Laajakaistayhteyden toimintaperiaatteena on nopea ja pysyvä internetyhteys. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on myös saattaa internet kaikkien ulottuville, jotta henkilökohtaisiin tarpeisiin, liikuntavammaan, ikään tai sairauteen liittyvä sosiaalinen syrjäytyminen voidaan välttää.

eEurope 2005 -toimintasuunnitelmassa Euroopan unionille asetetut päätavoitteet vuoteen 2005 mennessä ovat:

eEurope 2005 -toimintasuunnitelmassa noudatetaan eEurope 2002:ssa kehitettyä lähestymistapaa, jossa määritellään selkeät tavoitteet ja vertaillaan edistymistä suhteessa niihin. Sen avulla nopeutetaan myös uusien lainsäädäntötoimien täytäntöönpanoa ja suunnataan uudelleen nykyisiä ohjelmia näiden tavoitteiden mukaisiksi.

NYKYAIKAISET JULKISET VERKKOPALVELUT

Sähköinen hallinto (e-government)

Nykyaikaisten julkisten verkkopalvelujen kehittämiseksi eEurope 2005 -toimintaohjelmassa ehdotetaan seuraavia toimia:

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa (e-learning)

Toimintaohjelmassa – kuten aikaisemmassa eLearning-aloitteessa – edistetään elektroniikan käyttöä opetustoiminnassa. eEurope 2005 -toimintasuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa seuraavia keskitettyjä toimia:

Terveysalan sähköiset palvelut (e-health)

Toimintasuunnitelmassa korostetaan sitä, että digitaaliteknologiat tarjoavat huomattavia etuja terveydenhuollon hallinnolle. Digitaalitekniikka antaa mahdollisuuden alentaa hallinnollisia kustannuksia, tarjota terveydenhoidon etäpalveluja ja terveydenhuoltoon liittyviä tieto- ja ehkäisypalveluja. eEurope 2005 -toimintasuunnitelma sisältää seuraavat tämän alan toimet:

DYNAAMINEN SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN YMPÄRISTÖ (e-business)

Sähköinen liiketoiminta kattaa sekä sähköisen kaupankäynnin (verkossa ostamisen ja myymisen) että liiketoimintaprosessien muokkaamisen. Toimintaohjelmassa ehdotetaan seuraavia toimia:

TURVALLINEN TIETOVERKKOINFRASTRUKTUURI

Turvallisen tietoverkkoinfrastruktuurin asteittainen kehittäminen on yksi eEurope 2005 -ohjelman keskeisistä tavoitteista. Euroopan unionissa on jo toteutettu seuraavat toimet: komission kesäkuussa 2001 tekemä ehdotus verkkojen turvallisuudesta, eEurope 2002 -toimintaohjelmaan liittyvä tietokonerikollisuuden vastainen toiminta, direktiivi henkilökohtaisesta tietosuojasta sähköisessä viestinnässä sekä tutkimusta koskeva puiteohjelma. Tietoturvan alan osalta uudessa toimintaohjelmassa esitetään seuraavia toimia:

LAAJAKAISTALIITTYMÄT LAAJASTI SAATAVILLA

eEurope 2005 -toimintaohjelman avulla pyritään edistämään innovaatioita ja kehittämään laajakaistayhteyksien käyttöä ja niihin tehtäviä investointeja. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toimintaohjelmassa ehdotetaan seuraavia toimia:

VERTAILUANALYYSIT

Toimintaohjelmassa esitetään myös konferenssien ja tukiverkostojen avulla suoritettavia hyvien toimintatapojen analysointi-, etsintä- ja tiedotustoimia. eEurope 2002 -ohjelman vertailuanalyysin yhteydessä Euroopan unioni suunnittelee uutta indikaattorilistaa ja uusia menetelmiä vuoden 2002 loppuun mennessä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

e-EUROPE 2005 -TOIMINTAOHJELMAN ARVIOINTI

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 21 päivänä elokuuta 2009 - Loppuarviointi eEurope 2005 -toimintasuunnitelmasta ja eEurope 2005 ‑toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevasta monivuotisesta (2003–2006) MODINIS-ohjelmasta [KOM(2009) 432 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä tiedonannossa esitetään eEurope 2005 -toimintasuunnitelman ja Modinis-ohjelman loppuarviointi.

Arvioijat pitivät eEurope 2005 ‑toimintasuunnitelman strategiaa käyttökelpoisena ja relevanttina. Ohjelma on itse asiassa antanut mahdollisuuden luoda ja ylläpitää vuoropuhelua sellaisten maiden kesken, joiden kulttuuriset rakenteet ovat hyvin erilaiset. Sidosryhmien edustajiston toiminnassa on havaittu puutteita: vaikuttaa siltä, ettei se ole hoitanut neuvoa-antavaa tehtäväänsä tyydyttävästi.

Myös Modinis‑ohjelmaa on arvioitu myönteisesti siltä osin kuin se on onnistunut tuomaan jäsenvaltioiden toimille eurooppalaista lisäarvoa.

Modinis-johtokomitean ja eEuropen neuvoa-antavan ryhmän suhteissa on kuitenkin havaittu epäselvyyksiä.

Havaitut puutteet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet ohjelman toteuttamiseen. Niihin on puututtu i2010‑aloitteessa ja yhdessä sen keskeisistä rahoitusvälineistä (tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma).

Komission tiedonanto, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, eEurope 2005 -toimintaohjelman väliarvioinnista [KOM(2004) 108 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomuksessa korostetaan, että toimintaohjelmasta on saatu rohkaisevia tuloksia monilla aloilla, erityisesti laajakaistayhteyksien ja sähköisen hallinnon alalla. Kokonaisuudessaan verkossa saatavilla olevien julkisten peruspalvelujen osuus onkin kasvanut 17 prosentista 43 prosenttiin lokakuun 2001 ja lokakuun 2003 välisenä aikana. Lisäksi laajakaistayhteyksien lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut EU:ssa vuosien 2002 ja 2003 välillä.

Kertomuksessa esitetään yksityiskohtaisesti seitsemällä alalla saavutetut tulokset ja määritellään alat, joilla on toteutettava lisätoimia:

Kertomus toimii perustana jäsenvaltioiden ja asiaan liittyvien osapuolten kanssa käytäville keskusteluille, joiden tavoitteena on määritellä eEurope 2005 -toimintaohjelmaan kesään 2004 mennessä tehtävät tarvittavat mukautukset.

Komission tiedonanto, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, eEurope 2005: Vertailuindikaattorit [KOM(2002) 772 lopullinen – ei julkaistu EYVL:ssä].

Voidakseen seurata toimintaohjelman edistymistä komissio vahvistaa tiedonannossa eri indikaattorit, joita käytetään eEurope 2005 -toimintasuunnitelman vertailuanalyysissä. Indikaattorit ovat seuraavat: kansalaisten internetyhteydet ja niiden käyttö, internetyhteydet ja niiden käyttö yrityksissä, internetin yhteyskustannukset, sähköinen hallinto, sähköinen opiskelu, sähköinen terveydenhuolto, sähköinen kaupankäynti, sähköisen liiketoiminnan valmiudet, internetin käyttäjien kokemus sekä tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja laajakaistayhteyksien levinneisyys.

TÄYTÄNTÖÖNPANO

Neuvoston päätöslauselma, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, eEurope 2005 ‑toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta [EUVL C 48, 28.2.2003].

Neuvosto kehottaa kaikkia osapuolia ja erityisesti jäsenvaltioita ja komissiota tekemään kaikkensa, että eEurope 2005 -toimintasuunnitelman tavoitteet saavutettaisiin vuoteen 2005 mennessä. Päätöslauselman liitteenä on luettelo vertailuanalyysin indikaattoreista, joiden avulla on määrä arvioida toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.

Viimeisin päivitys 01.02.2010