Radiotaajuuksien sääntely

Radiotaajuudet ovat monien itsestäänselvyyksinä pitämiemme asioiden - kuten matkapuhelinten, yleisradiotoiminnan, internetin laajakaistayhteyden tai kauko-ohjattavien laitteiden - toiminnan kannalta välttämättömiä. Niitä on kuitenkin niukasti saatavana. Varmistaakseen radiotaajuuksien optimaalisen käytön Euroopan unioni on sopinut tämän alan poliittisen toiminnan yhteensovittamisesta siten, että ehkäistään esimerkiksi häiriöitä tärkeässä viestinnässä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös).

TIIVISTELMÄ

Päätöksen tarkoituksena on koordinoida EU:ssa radiotaajuuksien saatavuutta ja niiden tehokasta käyttöä koskevia teknisiä ehtoja. Sitä sovelletaan radiotaajuuksien ja langattoman viestinnän taajuuksien, kuten GSM-tekniikkaa sekä kolmannen ja neljännen sukupolven (3G- ja 4G-) tekniikkaa käyttävän langattoman viestinnän taajuuksien, varaamiseen taajuusvälillä 9 kHz-3000 GHz sisämarkkinoilla.

Päätöksen mukaisissa toimissa otetaan huomioon työ, jota on tehty kansainvälisissä organisaatioissa, kuten kansainvälisessä televiestintäliitossa (ITU) radiotaajuuksien hallinnan alalla ja Euroopan telehallintojen neuvottelukunnassa (CEPT), joka on 48 jäsenmaan muodostama hallitustenvälinen organisaatio.

Radiotaajuuskomitea

Vuonna 2012 hyväksyttyyn radiotaajuuspoliittiseen ohjelmaan sisältyvien yleisten periaatteiden mukaisesti radiotaajuuskomitea avustaa komissiota EU:n radiotaajuuspolitiikan määrittelyssä, kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. Komitea muodostuu EU-maiden edustajista, ja sen puheenjohtajana toimii komissio. Sen tehtävänä on tarkastella ehdotuksia teknisiksi toimenpiteiksi, joilla yhdenmukaistetaan radiotaajuuksien saatavuutta ja käyttöä koskevia ehtoja.

Se myös antaa lausuntoja valtuutuksista, joita komissio antaa CEPT:lle radiotaajuuksien varaamista ja radiotaajuuksien käyttöä koskevan tiedon saatavuuden yhdenmukaistamista varten. Kun komitea ja komissio ovat hyväksyneet komission ehdottamat toimenpiteet, nämä ovat sitovia kaikkialla EU:ssa, ja EU-maiden on noudatettava niitä taajuuksien käyttöoikeuksia myöntäessään.

Taustaa

Radiotaajuuksien varaamisesta vastaavat kansainväliset elimet, etenkin kansainvälisen televiestintäliiton järjestämä maailman radioviestintäkonferenssi ja Euroopassa Euroopan telehallintojen neuvottelukunta. Tämän päätöksen avulla EU myös pyrkii varmistamaan radiotaajuuksien optimaalisen käytön.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 676/2002/EY

24.2.2002

-

EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1-6

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

RADIOTAAJUUSKAISTOJEN YHDENMUKAISTAMINEN

Useimmat radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevien teknisten ehtojen yhdenmukaistamiseen liittyvät komission päätökset ovat saatavana radiotaajuuspäätöksiä koskevalla komission verkkosivustolla.

RADIOTAAJUUSPOLITIIKKAA KÄSITTELEVÄ RYHMÄ

Komission päätös 2002/622/EY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2002, radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 27.7.2002, s. 49-51).

Päätöksellä perustetaan neuvoa-antava ryhmä, jonka nimi on radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä ja jonka tehtävänä on avustaa ja neuvoa komissiota kysymyksissä, jotka koskevat esimerkiksi radiotaajuuksien saatavuutta ja käyttöä, radiotaajuuksien yhdenmukaistamista ja varaamista, taajuuksien käyttöoikeuksien myöntämistä sekä hinnoittelua.

Ks. konsolidoitu toisinto.

RADIOTAAJUUSPOLIITTINEN OHJELMA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7-17).

Viimeisin päivitys 18.07.2014