Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteet satamissa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2000/59/EY aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä edistetään aluksella syntyvien jätteiden ja lastijäämien vastaanottolaitteiden saatavuutta ja käyttöä.

Siinä myös otetaan käyttöön sääntöjen noudattamisen valvontajärjestelmä, johon sisältyy tarkastus- ja tietojenvaihtojärjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan

EU-maiden on varmistettava, että satamissa käytettävät jätteen vastaanottolaitteet

Jätteen vastaanotto ja käsittely

Jokaisessa satamassa on laadittava jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma. Asianomaisen EU-maan on hyväksyttävä ja arvioitava nämä suunnitelmat. Suunnitelmat on hyväksyttävä uudelleen vähintään joka kolmas vuosi.

Ilmoittaminen

EU:ssa sijaitsevaan satamaan matkalla olevan aluksen päällikön (kalastusaluksia ja enintään 12 matkustajalle sallittuja huvialuksia lukuun ottamatta) on ilmoitettava erityisesti seuraavat tiedot:

Toimittaminen

Aluksella syntynyt jäte on toimitettava sataman vastaanotosta vastaavalle viranomaiselle ennen EU-maan satamasta lähtöä, ellei aluksen päällikkö voi todistaa, että aluksella on riittävästi erillistä varastotilaa siihen asti, että alus saapuu satamaan, jonne jätteet aiotaan toimittaa. Tässä tapauksessa EU-maa voi kuitenkin edelleen vaatia laivoja toimittamaan jätteet ennen satamasta lähtöä, jos on perusteltua uskoa, että

Tarkastukset

EU:n satamassa toimintaa harjoittavista laivoista on tarkastettava vähintään 25 prosenttia. EU-maiden on kiinnitettävä erityistä huomiota aluksiin

Jätemaksut

Satamien on luotava kustannusten kattamiseen käytettävät järjestelmät, joilla kannustetaan toimittamaan jätteet maihin ja vähentämään niiden päästämistä mereen. Kaikki EU-maan satamassa käyvät alukset kattavat merkittävän osan (Euroopan komissio on vahvistanut osuudeksi 30 prosenttia) kustannuksista riippumatta siitä, käyttävätkö ne laitteita. Maksut voivat vaihdella aluksen luokan, tyypin tai koon mukaan. Maksuja voidaan myös alentaa, jos aluksen ympäristöasioiden hallinta, suunnittelu, varustus ja toiminta on sellaista, että aluksen päällikkö voi osoittaa aluksella syntyvän tavanomaista vähemmän jätettä.

Täytäntöönpano

Komission vuonna 2015 julkaisemassa direktiivin täytäntöönpanoa koskevassa lopullisessa arviointikertomuksessa todetaan, että direktiiviä on osittain pantu täytäntöön tehokkaasti, vaikuttavasti ja yhtenäisesti. Siinä myös tuotiin esiin useita ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista direktiivin uudelleentarkastelun yhteydessä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä alettiin soveltaa 28. joulukuuta 2000 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 28. joulukuuta 2002 mennessä.

TAUSTAA

Meriympäristön suojelua voidaan tehostaa vähentämällä aluksella syntyvien jätteiden ja lastijäämien mereen päästämistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa – komission lausuma (EUVL L 332, 28.12.2000, s. 81–90)

Direktiiviin 2000/59/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 24.02.2016