Riskipääomaa koskeva toimintasuunnitelma (RCAP)

Tiedonannon tavoitteena on EU:n koordinoitu toiminta, jolla edistetään riskipääomamarkkinoiden laajentamista.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 31. maaliskuuta 1998 - Riskipääoma: Avain työpaikkojen luomiseen Euroopan unionissa [SEK(1998) 552 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tiedonannossa korostetaan, että riskipääomamarkkinoilla, joista rahoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) sekä kasvuyritysten toimintaa, on merkittävä tehtävä uusien yritysten toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä ja näin ollen myös työpaikkojen luomisessa Euroopan unionin alueella.

Yhdysvaltoihin verrattuna Euroopan unionin riskipääomamarkkinat ovat selvästi heikommin kehittyneet. Edellä todettu ei koske ainoastaan kasvuyritysten osakkeiden markkinoita, vaan myös riskipääomasijoituksia, jotka suuntautuvat käynnistys- tai kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin ja teknologiayrityksiin. Muut selkeät erot johtuvat siitä, että amerikkalaiset eläkerahastot osallistuvat laajalti pääomasijoittamiseen ja että kiinnostus yritysten kehittämiseen (riskipääomasijoittajien, tutkijoiden ja yrittäjien itsensä keskuudessa) on suurinta Yhdysvalloissa.

Eurooppalaisilla yrittäjillä ei ole riittävästi pääomaa, jota tarvitaan yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Toisaalta pääomasijoittajilta puuttuvat otolliset sijoitusmahdollisuudet. Dynaamisuuden puute heikentää Euroopan unionin kykyä hyödyntää omia innovatiivisia aloitteitaan ja vapauttaa potentiaalinsa työpaikkojen lisäämiseksi.

Tiedonannossa eritellään kuusi estettä Euroopan laajuisten riskipääomamarkkinoiden luomiselle:

Tiedonannossa ehdotetaan toimintasuunnitelmaa, jolla poistetaan edellä mainitut esteet ja kohennetaan pääomasijoittamisen edellytyksiä Euroopan unionissa. Osa ehdotetuista toimista (kuten koko EU:ssa voimassa olevan patenttijärjestelmän perustaminen) vaatii EU:n tason toimia, mutta osa toimista (kuten yritysverotuksen selkiyttäminen) olisi toteutettava jäsenvaltioissa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman (RCAP) täytäntöönpanosta [KOM(2003) 654 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä tiedonannossa raportoidaan RCAPin täytäntöönpanon edistymisestä vuonna 2002 ja osittain vuoden 2003 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Koska tiedonanto on lajissaan viides ja viimeinen, komissio esittää samalla yhteenvedon koko RCAPin kattamasta jaksosta (1998-2003). Toimintasuunnitelmalla on saatu aikaan huomattavaa edistystä: kaikki poliittiset tavoitteet ja suuri osa teknisistä tavoitteista on saavutettu.

Eroa Yhdysvaltoihin on edelleen, koska siellä investointeja tehdään kaksi kertaa enemmän kuin Euroopassa. On kuitenkin pakko todeta, että ero on vähentynyt puolella vuodesta 2000. Vaikka Euroopan markkinat ovat yhä pirstaloituneet jäsenvaltioiden välillä vallitsevien suurten erojen vuoksi, riskipääomamarkkinat ovat nyt paljon suuremmat, kypsemmät ja ammattimaisemmat kuin vuonna 1998. EU:n sääntelyjärjestelmä on parantunut merkittävästi. Verotuskysymykset aiheuttavat edelleen ongelmia.

Yritykset ja viranomaiset Euroopassa ovat nykyisin hyvin tietoisia alan strategisesta tärkeydestä ja tämän tyyppisen rahoituksen tarjoamista mahdollisuuksista. RCAPilla on ollut poliittinen rooli suoraan tai välillisesti riskipääomatoimintoihin osallistuvien taloudellisten toimijoiden tukena. Se on vaikuttanut muihin alueellisiin, kansallisiin ja yhteisön toimintalinjoihin ja ohjelmiin.

Komissio seuraa jatkossakin tiiviisti Euroopan riskipääomamarkkinoita pitääkseen yllä saavutettua kehitystä. Se analysoi vuonna 2004 aloja, joilla toiminta ei vielä ole tehokasta, ja esittää tarvittaessa suosituksia ja ehdotuksia Lissabonissa asetettua vuoden 2010 määräaikaa silmällä pitäen.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 16 päivänä lokakuuta 2002, riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman (RCAP) täytäntöönpanosta [KOM(2002) 563 - ei julkaistu EYVL:ssä].

Tiedonanto on neljäs vuosikertomus RCAP:n täytäntöönpanon edistymisestä sen jälkeen, kun toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 1998. Siinä kerrataan vuonna 2001 ja joiltakin osin vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtunut edistys. Toimintasuunnitelma on määrä toteuttaa vuoden 2003 loppuun mennessä.

Tiedonannossa korostetaan, että Euroopan riskipääoma-ala on murroksessa. Muun muassa osakemarkkinoiden toimintaa, sääntelyä ja maksuvalmiutta sekä riskipääomamarkkinoiden Euroopan laajuista ulottuvuutta on rationalisoitava.

Tiedonannossa tuodaan myös esiin, että sääntelykehyksen nykyaikaistaminen on jatkunut uudessa rahoitusympäristössä, jota on leimannut käteisen eurorahan onnistunut käyttöönotto. Merkittävää edistystä on saavutettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöönotossa, jonka on tapahduttava vuoteen 2005 mennessä, sekä lisäeläkerahastojen alalla laadittavassa lainsäädännössä. Lisäksi rakennerahastot ovat kasvattaneet merkittävästi osallistumistaan riskipääoman rahoittamiseen.

Tiedonannossa todetaan, että liitännäistoimenpiteet eurooppalaisen riskipääoman kehittämiseksi ovat muuttuneet perinpohjaisesti ja myönteisellä tavalla neljän viime vuoden aikana. Nykyisiä pyrkimyksiä parantaa riskipääomasijoitustoiminnan toimintaedellytyksiä olisi jatkettava ja tarkasteltava pitkällä aikavälillä suhdannevaihteluista välittämättä. Samalla voidaan pohtia, tarvitaanko lisätoimenpiteitä riskipääoman lisäämiseksi vuoden 2003 jälkeen.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta [KOM(2001) 605 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Tiedonannossa arvioidaan riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymistä vuosina 2000-2001 ja esitetään puolivälin tarkastelu, koska ohjelma on määrä saada päätökseen vuonna 2003.

Vaikka komissio onkin tyytyväinen siihen, että Euroopan riskipääomamarkkinat ovat kehittyneet loistavasti ja että kaikki jäsenvaltiot ovat hyötyneet kasvusta, komissio muistuttaa, että jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja ja yleiseurooppalaiset markkinat ovat edelleen pirstoutuneita. Osakemarkkinoiden kasvu, talouskasvun hidastuminen sekä syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumat Yhdysvalloissa ovat vaikuttaneet kielteisesti alan kehittymiseen Euroopassa. Vaikka riskipääoman käytön kehittämiseksi tarkoitetun säännöskehyksen laatimista on jatkettu, edelleen tiellä on lukuisia vaikeuksia, kuten koko unionissa voimassa olevan patentin puuttuminen ja eräät syrjivät verotukselliset esteet. Euron käyttöönotto vahvistanee paineita poistaa jäljellä olevat rajojen ylittämisen esteet. Eurooppalaisen yritystoiminnan kehittämistä ja edistämistä on tuettu, ja julkisen rahoituksen alalla on tehty tärkeitä uudistuksia: komissio on esimerkiksi selkiyttänyt valtiontukia koskevaa politiikkansa.

Kaiken kaikkiaan edistyksestä huolimatta riskipääomaa koskevaa toimintaa on jatkettava päättäväisemmin, jotta Eurooppa voisi saavuttaa johtavan aseman maailmassa Lissabonissa suunnitellulla tavalla.

Komission tiedonanto, annettu 20 päivänä lokakuuta 1999, "rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttaminen: toimintasuunnitelma" [KOM(1999) 493 - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komissio esittää tiedonannossaan toimenpiteet, joita toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta maaliskuusta 1998 lähtien on toteutettu ja joilla poistetaan esteitä pääomasijoitusten elpymiselle. Komissio vaatii prosessin vauhdittamista ja kehittämistä sekä ehdottaa, että saavutettua edistystä arvioidaan säännöllisesti vertailevalla arviointijärjestelmällä, jolla voidaan määritellä parhaimmat käytännöt.

Komission tiedonanto, annettu 11 päivänä toukokuuta 1999, "Rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttaminen: toimintasuunnitelma" [KOM(1999) 232 - ei julkaistu EYVL:ssä].

Tämä toimintasuunnitelma esitettiin Eurooppa-neuvoston pyynnöstä. Sen perustana on komission lokakuussa 1998 julkistama toimintasuunnitelma ja rahoituspalvelujen työryhmän työ. Se sisältää useita poliittisia tavoitteita ja erityisiä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoita seuraavien viiden vuoden aikana. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan ohjeellisia ensisijaisia toimenpiteitä ja lainsäädäntötoimenpiteiden aikataulua kolmen strategisen tavoitteen saavuttamiseksi:

Toimintasuunnitelmassa myös kehotetaan neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään ennen vuoden 1999 loppua yhteissijoitusyrityksiä, rahoituspalvelujen etämarkkinointia ja elektronista rahaa koskevat direktiivit.

Viimeisin päivitys 01.08.2006