EU:n lentomatkustajien oikeudet lennolle pääsyn epäämisen, viivästyneen lennon tai lennon peruuttamisen tapauksessa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 261/2004 yhteisistä säännöistä matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavasta korvauksesta ja avusta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella pyritään varmistamaan matkustajien suojelu vahvistamalla lennolle pääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä lentomatkustajille annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tätä asetusta sovelletaan

Edellytyksenä on, että matkustajalla on vahvistettu varaus kyseiselle lennolle ja, jollei ole kyse peruutustapauksesta, hän ilmoittautuu lähtöselvitykseen etukäteen ilmoitetussa määräajassa, tai jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, vähintään 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa. Asetuksessa tunnustetaan matkustajien oikeudet seuraavissa tilanteissa:

Asetusta ei sovelleta matkustajiin, jotka matkustavat

Lennolle pääsyn epääminen

Kun lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja perustellusti arvioi lennolle pääsyn epäämisen olevan todennäköistä, sen on ensimmäiseksi etsittävä vapaaehtoisia, jotka voivat luopua varauksistaan tiettyjä etuuksia vastaan. Jos vapaaehtoisia ei ilmoittaudu riittävästi, jotta matkustajat voitaisiin päästää lennolle, lentoliikenteen harjoittaja voi evätä matkustajilta pääsyn lennolle vastoin näiden tahtoa myöntämällä näille siitä korvauksen.

Lentoliikenteen harjoittajien on ensisijaisesti kuljetettava liikuntarajoitteiset henkilöt ja kaikki heidän kanssaan matkustavat henkilöt.

Lennon peruutuksen tai lennolle pääsyn epäämisen tapauksessa asianomaisilla matkustajilla on

Viivästykset

Asetuksessa otetaan käyttöön järjestelmä, johon sisältyy kolme korvausasteikkoa:

Euroopan unionin tuomioistuin selvensi vastauksessaan ennakkoratkaisupyyntöön (yhdistetyt asiat C-402/07 ja -432/07), että kun matkustajat pääsevät lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin, he (ja matkustajat, joiden lennot on peruttu) voivat hakea lentoyhtiöltä kiinteämääräistä korvausta, jollei viivästyminen johdu poikkeuksellisista olosuhteista. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti matkustajien, joiden lennot ovat viivästyneet tai joiden lennot on peruutettu ”viime hetkellä”, on katsottava olevan toisiinsa rinnastettavissa tilanteissa mitä tulee oikeuteen korvaukseen, sillä he kärsivät samankaltaisesta haitasta eli ajan menetyksestä.

Peruutustapaukset

Jos lento peruutetaan matkustajilla on

Korvaus

Korvaus on maksettava, jos matkustajalle ei ole ilmoitettu lennon peruuntumisesta riittävän ajoissa. Sitä ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos lentoliikenteen harjoittaja voi osoittaa, että peruutus johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

Matkustusluokan muuttaminen

Jos lentoliikenteen harjoittaja sijoittaa matkustajan tämän hankkimassa lentolipussa edellytettyä alempaan matkustusluokkaan, sen on seitsemän päivän kuluessa maksettava takaisin

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 17. helmikuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1–8)

Asetukseen (EY) N:o 261/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19 päivänä marraskuuta 2009, Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon ja Alana Sturgeon vastaan Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) sekä Stefan Böck ja Cornelia Lepuschitz vastaan Air France SA (C-432/07). Ennakkoratkaisupyynnöt: Bundesgerichtshof – Saksa ja Handelsgericht Wien – Itävalta. Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 2 artiklan l alakohta sekä 5, 6 ja 7 artikla – Lennon ”viivästymisen” ja ”peruuttamisen” käsitteet – Oikeus korvaukseen viivästymisen johdosta – ”Poikkeuksellisten olosuhteiden” käsite. Yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07.

Viimeisin päivitys: 02.06.2020