Satamainfrastruktuuri: satamien turvallisuuden parantaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2005/65/EY satamien turvallisuuden parantamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan satamissa ja lähialueilla oleviin henkilöihin, infrastruktuuriin ja laitteisiin (mukaan lukien kulkuneuvot).

Satamaturvallisuusviranomainen ja turvallisuussuunnitelmat

Turvatasot

Sataman turvapäällikkö

EU-maiden on hyväksyttävä jokaiselle satamalle sataman turvapäällikkö.

Kullakin satamalla on oltava oma turvapäällikkö, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa useammalla satamalla voi olla sama turvapäällikkö.

Turvapäälliköt toimivat yhteyspisteinä satamien turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja heillä olisi oltava riittävästi toimivaltaa ja paikallista tietämystä satamien turvallisuusarviointien ja turvallisuussuunnitelmien laatimisen, päivittämisen ja seurannan varmistamiseksi ja koordinoimiseksi asianmukaisesti.

Uudelleen tarkastelu

EU-maiden on varmistettava, että satamien turvallisuusarviointeja ja turvallisuussuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa. Niitä on tarkasteltava uudelleen vähintään viiden vuoden välein

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15. joulukuuta 2005 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 15. kesäkuuta 2007 mennessä.

TAUSTAA

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi tiedonannon:

Komission tiedonanto – Ohjeet aluksilla olevien merenkulkijoiden, matkustajien ja muiden henkilöiden terveyden suojelemisesta, kotiuttamisesta ja matkustusjärjestelyistä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden parantamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 28–39)

Direktiiviin 2005/65/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Satamien turvallisuuden parantamisesta annetun direktiivin täytäntöönpanon arviointikertomus (KOM(2009) 002 final, 20.1.2009)

Komission asetus (EY) N:o 324/2008, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2008, merenkulun turvatoimien alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista tarkistetuista menettelyistä (EUVL L 98, 10.4.2008, s. 5–10)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 04.05.2020