Maahuolinta yhteisön lentoasemilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 96/67/EY pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Maahuolintapalveluita* Euroopan unionin (EU) lentoasemilla, joille pääsy myönnetään, ovat myös toiminnot, joiden avulla lentoyhtiöt voivat harjoittaa lentoliikennettä (rullausopastus, siivous, tankkaus, matkatavaroiden käsittely jne.).

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin kaupallista liikennettä palveleviin lentoasemiin, joiden vuotuinen liikennemäärä on vähintään 2 miljoonaa matkustajaa tai 50 000 rahtitonnia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lentoaseman pitäjän*, lentoaseman käyttäjän* tai maahuolintapalvelujen tarjoajan* on tehtävään määrätyn tilintarkastajan valvonnassa tarkasti erotettava maahuolintatoimintaansa liittyvä kirjanpito muihin toimiinsa liittyvästä kirjanpidosta.

Samanaikaisesti EU:n jäsenvaltio:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 14. marraskuuta 1996 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 25. lokakuuta 1997 mennessä.

TAUSTAA

Direktiivissä säädetään vaiheittaisesta täytäntöönpanoaikataulusta sen mukaan, liittyykö siihen omahuolintapalveluja tai kolmansien osapuolten huolintapalveluja. Direktiiviä sovelletaan 1. tammikuuta 2001 alkaen kaikkiin lentoasemiin, jotka sijaitsevat sellaisen EU:n jäsenvaltion alueella, jossa vuotuinen liikennemäärä on vähintään 2 miljoonaa matkustajaa tai 50 000 rahtitonnia.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Maahuolinta: palvelut, joita lentoyhtiöt tarvitsevat liikennöinnin tukena. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kunnossapito-, polttoaine- ja rahtipalvelut. Maahuolintaan sisältyvät myös matkustajien lähtöselvitys, catering-palvelut, matkatavaroiden käsittely ja kuljetuspalvelut lentoasemilla.
Lentoaseman pitäjä: lentoaseman infrastruktuurin hallinnoinnista ja ylläpidosta sekä aseman eri toimijoiden toiminnan valvonnasta ja koordinoinnista vastaava elin.
Lentoaseman käyttäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka kuljettaa matkustajia, postia tai rahtia lentoteitse.
Maahuolintapalvelujen tarjoaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa kolmansille osapuolille yhtä tai useampaa maahuolintapalveluihin kuuluvaa palvelua.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla (EYVL L 272, 25.10.1996, s. 36-45)

Neuvoston direktiiviin 96/67/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 28.02.2020