Liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet lentoliikenteessä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1107/2006 – vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Poikkeukset ja erityisehdot

Lentoliikenteen harjoittaja tai tämän edustaja tai matkanjärjestäjä voi tietyin ehdoin kieltäytyä hyväksymästä varausta tai evätä pääsyn lennolle vammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden perusteella

Näissä tapauksissa kyseiselle henkilölle on ilmoitettava välittömästi poikkeusjärjestelyn syyt. Lisäksi kyseiselle henkilölle on pyrittävä kohtuullisin toimenpitein tarjoamaan hyväksyttävissä oleva vaihtoehto. Henkilöt, joilta lennolle pääsy on evätty näistä syistä, on oikeus korvaukseen tai uudelleenreititykseen asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti.

Avunsaanti lentoasemilla

Liikuntarajoitteisilla tai vammaisilla henkilöillä on oikeus saada asetuksessa määriteltyä apua maksutta

Lentoaseman pitäjä voi periä lentoasemaa käyttäviltä lentoliikenteen harjoittajilta erityismaksun tämän avun rahoittamiseksi.

Asetuksen rikkominen ja seuraamukset

EU-maiden ja Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvien maiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja nimettävä riippumattomat elimet, jotka vastaavat valitusten käsittelystä.

Asetuksella (EY) N:o 261/2004 vahvistetaan matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat EU:n laajuiset säännöt.

Suuntaviivat

Vuonna 2012 Euroopan komissio julkaisi asetuksen tulkintaa koskevat suuntaviivat. Niissä kiinnitetään huomiota sekä lentoliikenteen harjoittajien että liikuntarajoitteisten tai vammaisten henkilöiden vielä ratkaisematta oleviin käytännön ongelmiin ja epävarmuustekijöihin.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 15. elokuuta 2006.

KESKEISET TERMIT

* Vammainen tai liikuntarajoitteinen henkilö: henkilö, jonka liikuntakyky on hänen kulkuneuvoja käyttäessään rajoittunut (pysyvän tai väliaikaisen sensorisen tai motorisen) fyysisen vamman, kehitysvamman tai älyllisen vajaavaisuuden tai jonkin muun vamman tai iän takia ja jonka tilanne edellyttää asianmukaista huomiota ja kaikille matkustajille tarjolla olevien palvelujen mukauttamista kyseisen henkilön erityisiin tarpeisiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1–9)

Asetukseen (EY) N:o 1107/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1–8)

Viimeisin päivitys: 15.02.2016