Kohtuuhintaiset televiestintäpalvelut - käyttäjien oikeudet

Euroopan unionin (EU) tavoitteena on varmistaa, että kaikkien käyttäjien saatavilla on tietty vähimmäisvalikoima laadukkaita sähköisiä viestintäpalveluita kohtuulliseen hintaan ja että markkinoiden vääristyminen voidaan kuitenkin pitää mahdollisimman vähäisenä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi)

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) tavoitteena on varmistaa, että kaikkien käyttäjien saatavilla on tietty vähimmäisvalikoima laadukkaita sähköisiä viestintäpalveluita kohtuulliseen hintaan ja että markkinoiden vääristyminen voidaan kuitenkin pitää mahdollisimman vähäisenä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

”Yleispalveludirektiivillä” varmistetaan sähköisen viestinnän palveluihin EU:ssa sovellettavat erityissäännöt. Tässä yhteydessä direktiivillä

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleispalveluvelvollisuudet

EU-maiden on varmistettava, että:

EU-maat voivat ottaa käyttöön mekanismeja, joilla korvataan palveluntarjoajille yleispalvelun tarjoamisesta (joka ei ole aina kannattavaa) aiheutuvat nettokustannukset.

Käyttäjien edut ja oikeudet

Kuluttajien on saatava tietoa, jonka avulla he ymmärtävät mitä palveluita tilaavat. Sopimusten on sisällettävä i) tiedot palvelun vähimmäislaatuvaatimuksista sekä korvauksista ja hyvityksistä, jos näitä tasoja ei saavuteta, ii) maininta oikeudesta tulla luetteloiduksi tilaajien saatavilla oleviin puhelinluetteloihin ja iii) selkeät tiedot myynninedistämistarjousten kelpoisuusperusteista.

Lisäksi direktiivissä säädetään, että

KOSKA DIREKTIIVIÄ ALETAAN SOVELTAA?

Direktiiviä sovelletaan 24. helmikuuta 2002 alkaen.

TAUSTA

Direktiivi on osa EU:n telesääntelyn uudistuspakettia, joka sisältää neljä muuta direktiiviä ( ”puitedirektiivi” , ”käyttöoikeusdirektiivi” , ”valtuutusdirektiivi” ja ”sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi” ) sekä asetuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) perustamisesta.

Lisätietoa saa Euroopan komission verkkosivustolta sekä Sinun Eurooppasi -verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2002/22/EY

24.4.2002

24.7.2003

EUVL L 108, 24.4.2002, s. 51-77

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/136/EY

19.12.2009

25.5.2011

EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11-36

Oikaisu direktiiviin 2009/136/EY

-

-

EUVL L 241, 10.9.2013, s. 9

Viimeisin päivitys: 22.09.2015