Alusten ja satamarakenteiden turvatoimet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 725/2004 alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Covid-19-pandemian vaikutukset

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. heinäkuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Merenkulun turvatoimet: ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on suojella meriliikennettä ja satamarakenteita laittomien tahallisten tekojen uhalta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6–91)

Asetukseen (EY) N:o 725/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/698, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, covid-19:n leviämisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden parantamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 28–39)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 08.07.2020