Galileo-yhteisyritys

Galileo on eurooppalainen satelliittinavigointi- ja paikantamisohjelma. Euroopan komission aloitteesta syntynyt ja Euroopan avaruusjärjestön kanssa kehitetty ohjelma varustaa Euroopan unionin itsenäisellä teknologialla vastapainona Yhdysvaltojen GPS-järjestelmälle ja Venäjän GLONASS-järjestelmälle. Tällä vuonna 2002 annetulla asetuksella perustettiin yhteisyritys, joka vastaa Galileo-ohjelman kehittämisvaiheen hallinnosta. Asetukseen myöhemmin tehtyjen muutosten jälkeen yhteisyritys lopetti toimintansa 31. joulukuuta 2006. Koska kehittämisvaihetta on jouduttu pidentämään vuoden 2008 loppuun, yhteisyrityksen toiminnot on siirretty GNSS-valvontaviranomaiselle.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 876/2002, annettu 24. toukokuuta 2002, Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta [EUVL L 138, 28.5.2002] [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Galileo-satelliittinavigointiohjelman toteuttamisen yhteydessä painotetaan yritystoiminnan ja palvelujen kannustamista ja halutaan varmistaa Euroopan riippumattomuus tällaisen olennaisen tärkeän teknologian alalla. Toteutuksessa edetään vaiheittain seuraavasti:

Asetuksessa määritellään Galileo-yhteisyrityksen periaatteet ja keskeiset tekijät. Tavoitteena on perustaa joustava rakenne: oikeushenkilö, joka voi tehdä eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän perustamisessa tarvittavat sopimukset ja toteuttaa vaadittavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen liittyvät toimet. Alun perin yhteisyrityksen oli määrä olla toiminnassa 2002-2005, eli kehittämisvaiheen loppuun. Asetus mahdollisti sen toiminnan jatkamisen myös tämän jälkeen. Koska kehittämisvaihetta ei kuitenkaan saada päätökseen ennen vuoden 2008 loppua, unioni ei katsonut tarpeelliseksi jatkaa yhteisyrityksen toimintaa vuonna 2007, koska vuonna 2004 perustettu GNSS-valvontaviranomainen voisi ottaa huolehtiakseen tarvittavista tehtävistä.

Galileo-yhteisyrityksen toiminta päättyi näin ollen 31. joulukuuta 2006.

Yhteisyrityksen kaksi päätehtävää olivat seuraavat:

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 876/2002 [hyväksytty kuulemismenettelyllä CNS/0136/2001]

28.5.2002

-

EYVL L 138, 28.5.2002

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1943/2006

22.12.2006

-

EUVL L 367, 22.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston päätökseksi maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) - Galileo - koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Kiinan kansantasavallan välillä [KOM(2003) 578 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - EGNOS-ohjelman sisällyttäminen Galileo-ohjelmaan [KOM(2003) 123 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Galileo-tutkimusohjelman edistymisvaihe vuoden 2004 alussa [KOM(2004) 112 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tilannekatsaus tehtiin alle kuuden kuukauden kuluttua yhteisyrityksen varsinaisen toiminnan käynnistämisestä. Komission näkemyksen mukaan vuosi 2003 oli ohjelman kannalta ratkaiseva, sillä silloin tilattiin kaksi ensimmäistä koesatelliittia lähettämään signaalia vuonna 2006 ja turvaamaan näin Maailman radioviestintäkonferenssissa kesäkuussa 2003 jaetut taajuudet. Kansainvälinen yhteistyö on vilkasta, sillä kolmansien maiden kiinnostus kasvaa jatkuvasti. Euroopan unioni on solminut sopimuksen Kiinan kanssa lokakuussa 2003, ja neuvotteluja käydään Yhdysvaltojen (sopimus helmikuussa 2004), Israelin (sopimus maaliskuussa 2004), Venäjän, Brasilian, Intian, Japanin, Kanadan ja Etelä-Korean kanssa. Kolme yhteenliittymää on ilmaissut kiinnostuksensa investoida ohjelmaan rakennus- ja käyttöönottovaiheessa 2006-2007 sekä käyttövaiheessa vuoden 2008 jälkeen (alkuperäisen aikataulun mukaan). Valittu yritys investoi 1,5 miljardia euroa.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 24 päivänä syyskuuta 2002. Galileo-ohjelman edistyminen [KOM(2002) 518 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission tiedonannossa esitetään neljä kuukautta asetuksen (EY) No: 876/2002 voimaantulemisen jälkeen Galileo-ohjelman toteuttamista koskeva edistyminen (kehitysvaihe). Yhteisyrityksen perustaminen myöhästyy, koska Euroopan avaruusjärjestö ei ole vielä voinut tehdä lopullista päätöstä kunkin jäsenvaltion osuudesta hankkeeseen. Turvallisuusneuvosto aloittaa toimintansa piakkoin. Galileon tehtävät määrittelevää teknistä asiakirjaa ja Galileoon liittyvien palvelujen valikoimaa, tehokkuutta ja teknisiä ominaisuuksia on kehitetty. Seuraavassa YK:n alaisessa Maailman radioviestintäkonferenssissa, joka pidetään kesä - heinäkuussa 2003, on tarkoitus varmistaa Galileon pääsy suhteellisen laajaan taajuusspektriin, jotta kaikki suunnitellut palvelut voidaan toteuttaa ja jotta Galileon yhteensopivuus muiden radionavigointijärjestelmien (amerikkalainen GPS, venäläinen GLONASS, kiinalaiset järjestelmät) kanssa voidaan taata. Galileon yleismaailmallinen luonne edellyttää tehokasta yhteistyötä kaikkien EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Siirtyminen eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheeseen sekä käyttövaiheeseen [KOM(2004) 636 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 02.08.2007