Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen EU:n lentoasemilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (ETY) N:o 95/93 lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella pyritään varmistamaan, että kun lentoaseman kapasiteetti on niukka, käytettävissä olevat lähtö- ja saapumisajat* käytetään tehokkaasti ja jaetaan tasapuolisesti, syrjimättömästi ja avoimesti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Koordinaattori/aikatauluneuvoja

Lentoaseman kapasiteetti

Koordinointikomitea

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamismenettely

Täytäntöönpano

Direktiivin muuttaminen

Alkuperäistä asetusta on muutettu seitsemän kertaa:

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 22. helmikuuta 1993 alkaen.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Lähtö- ja saapumisaika: koordinaattorin antama lupa käyttää lentoliikenteen harjoittamiseen tarvittavaa yhteensovitetun lentoaseman koko lentoasemainfrastruktuuria laskeutumista tai lentoon lähtöä varten tiettynä päivänä ja kellonaikana.
Yhteensovitettu lentoasema: lentoasema, jolla esiintyy merkittävää ylikuormitusta ja jolla kysyntä ylittää kapasiteetin kyseisellä ajanjaksolla ja jolle laskeutuminen tai jolta lähtö edellyttää, että lentoliikenteen harjoittajalla on koordinaattorin osoittama lähtö- ja saapumisaika.
Aikatauluneuvonnan alainen lentoasema: lentoasema, jolla on olemassa ruuhkautumisvaara tiettyinä ajanjaksoina ja jolle on nimetty aikatauluneuvoja helpottamaan sellaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintaa, jotka toimivat tai aikovat toimia kyseisellä lentoasemalla.
Lähtö- ja saapumisaikojen sarja: vähintään viisi lähtö- ja saapumisaikaa, jotka on pyydetty ja jaettu samalle ajankohdalle ja samalle viikonpäivälle tietyksi aikataulukaudeksi.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 14, 22.1.1993, s. 1–6)

Asetukseen (ETY) N:o 95/93 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 soveltaminen (COM(2008) 227 lopullinen, 30.4.2008)

Komission tiedonanto – Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 793/2004 soveltaminen (COM(2007) 704 lopullinen, 15.11.2007)

Viimeisin päivitys: 29.03.2021