Kunnallinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Direktiivissä vahvistetaan menettelyt, joiden mukaisesti EU:n kansalaiset voivat äänestää tai asettua ehdokkaiksi kunnallisvaaleissa* EU-maassa, jossa he asuvat.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 94/80/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, niiden unionin kansalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan menettelyt, joiden mukaisesti EU:n kansalaiset voivat äänestää tai asettua ehdokkaiksi kunnallisvaaleissa* EU-maassa, jossa he asuvat.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kaikki EU:n kansalaiset, jotka eivät ole sen maan kansalaisia, jossa he asuvat, ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia kunnallisvaaleissa samoin ehdoin kuin kyseisen maan kansalaiset.

Voidakseen osallistua vaaleihin EU:n kansalaisen on pyydettävä, että hänet merkitään vaaliluetteloon asuinmaassaan, ja esitettävä samat asiakirjat kuin äänioikeutetun henkilön, jolla on kyseisen valtion kansalaisuus. Maissa, joissa äänestäminen on pakollista, velvoite koskee myös äänioikeutettuja henkilöitä, jotka on merkitty vaaliluetteloon.

Jos asuinmaan kansalaisten on oltava asunut maassa tietyn vähimmäisajan, jotta he voisivat äänestää tai asettua ehdokkaiksi, tätä edellytystä pidetään täytettynä muiden EU-maiden kansalaisten osalta, kun he ovat asuneet vastaavan ajan muissa EU-maissa.

EU-maat voivat evätä EU:n kansalaisen oikeuden asettua ehdokkaaksi, jos tämä

on menettänyt oikeutensa EU:hun kuuluvan kotimaansa lain nojalla siviilioikeudellisella tai rikosoikeudellisella päätöksellä,

ei voi vaadittaessa esittää vakuutusta, josta käy ilmi hänen kansalaisuutensa ja asuinpaikkansa, tai tiettyjä muita asiakirjoja henkilöllisyyden todentamiseksi.

EU-maat voivat tietyissä olosuhteissa säätää, että vaaleilla täytettävä kunnallinen luottamustoimi asuinvaltiossa on yhteensopimaton muissa jäsenvaltioissa hoidettavana olevien luottamustoimien kanssa.

EU-maat voivat päättää , että tietyt vaaleilla täytettävät ylemmän tason tehtävät varataan niiden omille kansalaisille tai että muiden EU-maiden kansalaiset eivät voi osallistua kansanedustuslaitoksen valitsijamiesten nimeämiseen tai sen jäsenten valitsemiseen.

Lisäksi direktiivissä säädetään poikkeukset, jotka koskevat

jäsenvaltioita, joissa niiden unionin äänestysikäisten kansalaisten osuus, jotka asuvat tässä jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen kansalaisia, on suurempi kuin 20 prosenttia kaikista maassa asuvista äänestysikäisistä unionin kansalaisista,

EU:n kansalaisia, joilla on jo äänioikeus asuinmaansa kansanedustuslaitoksen vaaleissa.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

20. tammikuuta 1995 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* Kunnallisvaalit: Kaikille vaalikelpoisille aikuisille asukkaille avoimet vaalit paikallishallinnon perusyksiköiden tasolla, kuten direktiivin liitteessä on lueteltu.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 94/80/EY

20.1.1995

31.12.1995

EYVL L 368, 31.12.1994, s. 38-47

Direktiivin 94/80/EY liitteisiin tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 24.09.2015