Euroopan pankkikomitea

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2004/10/EY Euroopan pankkikomitean perustamisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sillä perustetaan Euroopan pankkikomitea (EBC). Se on neuvoa-antava komitea, joka tukee ja neuvoo Euroopan komissiota Euroopan unionin (EU) pankkialan politiikkaa koskevissa kysymyksissä. Pankkikomitea on suoraan sidoksissa komissioon ja avustaa sitä EU:n direktiivien ja asetusten täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävä

Kokoonpano

Työjärjestys

Vuonna 2014 Euroopan pankkikomitea muutti työjärjestystään. Siinä määrätään esimerkiksi seuraavista seikoista:

Euroopan pankkikomitea korvasi aiemman neuvoa-antavan pankkikomitean.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 13. huhtikuuta 2005 alkaen (direktiivin 2005/1/EY voimaantulopäivämäärä; tällä direktiivillä muun muassa korvattiin neuvoa-antava pankkikomitea Euroopan pankkikomitealla).

TAUSTAA

Lisätietoa Euroopan pankkikomitean toiminnasta:

ASIAKIRJA

Komission päätös 2004/10/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan pankkikomitean perustamisesta (EUVL L 3, 7.1.2004, s. 36–37)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/1/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9–17)

Viimeisin päivitys: 04.10.2016