Julkisten rakennusurakoiden sekä julkisten tavara- ja palveluhankintojen säännöt

Tämän lainsäädännön tarkoitus on taata avoimet markkinat julkisille hankinnoille sekä taata sääntöjen reilu soveltaminen julkisten rakennusurakoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintasopimusten tekemisessä.

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä 2004/18/EY on määritetty Euroopan unionin (EU) julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt. Sen tarkoituksena on varmistaa, että julkinen hankintaprosessi on tasapuolinen ja avoin kaikille tarjoajille EU:n alueella.

Soveltamisala

Lainsäädäntöä sovelletaan lähes kaikkiin julkisiin hankintasopimuksiin julkisia palveluja (vesi- ja energiahuoltoa sekä liikenteen ja postipalvelujen alaa), teletoiminnan alaa, palveluja koskevia käyttösopimuksia (kuten olemassa olevan pysäköintialueen käyttöä) ja tiettyjä puolustus- ja turvallisuusalan sopimuksia lukuun ottamatta.

Neljä menettelyä

Avoimuus

Avoimuus varmistetaan julkaisemalla julkisia hankintoja koskevat hankintailmoitukset EU:n virallisessa lehdessä ja TED-tietokannassa sekä kansallisesti. Kaikissa hankintailmoituksissa on oltava samat tiedot, ettei millekään tarjoajalle koidu erityistä etua. Hankintailmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Hankintasopimuksen tekeminen

Sopimuksentekoperusteet:

Kynnysarvot

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden arvo ylittää tietyn kynnysarvon. Kynnysarvot tarkistetaan kahden vuoden välein.

Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten, asetuksella (EU) N:o 1336/2013 muutettuina, tärkeimmät kynnysarvot ovat 1.1.2014 alkaen:

Keskushallinnon viranomaiset

Kaikki keskushallinnon viranomaistenpuolustuksen, jotka toimivatpuolustuksen alalla, tekemät tavarahankintasopimukset: (i) liitteessä V luetellut tuotteet: 134 000 EUR; (ii) muut tuotteet: 207 000 EUR.

Keskushallintoa alemmalla tasolla toimivat hankintaviranomaiset

Direktiivi 2004/18/EY on voimassa 18.4.2016 asti, jolloin sen korvaava uusi direktiivi (direktiivi 2014/24/EU) astuu voimaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114–240)

Direktiiviin 2004/18/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1–113)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

Viimeisin päivitys: 30.09.2015