Yhteinen hankintasanasto

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2195/2002 yhteisestä hankintasanastosta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2195/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, yhteisestä hankintasanastosta (CPV) (EUVL L 340, 16.12.2002, s. 1–562)

Asetukseen (EY) N:o 2195/2002 tehdyt myöhemmät muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viittaustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2151/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2003, yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 muuttamisesta (EUVL L 329, 17.12.2003, s. 1–270). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 451/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta (EUVL L 145, 4.6.2008, s. 65–226). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 15.02.2016