Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – miten EU sääntelee kemikaaleja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1907/2006 – kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

REACH-asetus (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) tarjoaa kemikaalien valmistusta ja käyttöä Euroopassa koskevan kattavan sääntelykehyksen. Sillä siirretään vastuu EU:ssa valmistettujen, maahantuotujen, myytävien ja käytettävien kemikaalien turvallisuudesta viranomaisilta teollisuudelle. Lisäksi sillä

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vuonna 2013 Euroopan komissio suoritti REACH-asetuksen viittä ensimmäistä vuotta koskevan arvioinnin ja totesi, ettei merkittävää uudistusta tarvita ennen 1. kesäkuuta 2018, joka on tiettyjen aineiden rekisteröinnin määräaika.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. kesäkuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

Kemikaaliteollisuus on yksi EU:n suurimmista teollisuuden aloista. Sillä on keskeinen rooli päivittäisessä elämässämme, ja se vaikuttaa olennaisesti talouden yleiseen kilpailukykyyn. EU on antanut säädöksen, jonka avulla kemianteollisuus (myös kemikaaleja käyttävä laajempi tuotantoteollisuus) voi kehittyä ja innovoida ja varmistaa samalla, että sen tuotteet ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Asetukseen (EY) N:o 1907/2006 ja sen liitteisiin tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 771/2008, annettu 1 päivänä elokuuta 2008, Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan organisaatiota ja menettelyä koskevista säännöistä (EUVL L 206, 2.8.2008, s. 5–13)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 440/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla (EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1–739)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 340/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista (EUVL L 107, 17.4.2008, s. 6–25)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 1238/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan jäsenten pätevyysvaatimuksia koskevista säännöistä (EUVL L 280, 24.10.2007, s. 10)

Viimeisin päivitys: 06.04.2018