Kemikaalien aiheuttamien uhkien torjuminen (Tukholman yleissopimus)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus

Päätös 2006/507/EY pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta

YLEISSOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleissopimus velvoittaa allekirjoittajansa

Yleissopimuksella perustetaan

Allekirjoittaja voi irtisanoa yleissopimuksen, kun sen voimaantulosta on kulunut kolme vuotta, ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua ilmoituksesta.

EU täyttää yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa antamalla seuraavat asiakirjat:

VOIMAANTULO

Yleissopimus tuli voimaan 17. toukokuuta 2004.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Pysyvät orgaaniset yhdisteet: Kemiallisia aineita, joita käytetään torjunta-aineissa ja teollisissa prosesseissa. Ne säilyvät aktiivisina useita vuosia, leviävät laajalti, kertyvät eliöstöön* ja ovat vaaraksi ihmisten terveydelle ja ympäristölle.
Kertyä eliöstöön: Kerääntyä eläviin eliöihin.

ASIAKIRJAT

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus (EUVL L 209, 31.7.2006, s. 3–29)

Neuvoston päätös 2006/507/EY, tehty 14 päivänä lokakuuta 2004, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1–2)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1021, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 169, 25.6.2019, s. 45–77)

Asetukseen (EU) 2019/1021 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle toisen Euroopan unionin täytäntöönpanosuunnitelman tarkistamisesta ja päivittämisestä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen (EY) N:o 850/2004 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti (COM(2018) 848 final, 4.1.2019)

Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytäkirja (EUVL L 81, 19.3.2004, s. 37–71)

Neuvoston päätös 2004/259/EY, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 81, 19.3.2004, s. 35–36)

Viimeisin päivitys: 04.09.2020