Turvalliset ja tehokkaat lannoitteet EU:n markkinoilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2003/2003 lannoitteista

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 11. joulukuuta 2003 alkaen lukuun ottamatta 8 artiklaa ja 26 artiklan 3 kohtaa, jotka liittyvät jäljitettävyyteen ja joita on sovellettu 11. kesäkuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Maaliskuussa 2016 komissio hyväksyi ehdotuksen, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, parantaa EU:n lannoitemarkkinoiden toimintaa ja laajentaa sääntöjä yhdenmukaistamattomiin tuotteisiin, toisin sanoen sellaisiin lannoitteisiin, jotka kuuluvat EU-maiden kansallisten lakien alaisuuteen. Komissio on tehnyt tämän aloitteen valmistelua varten erilaisia selvityksiä aiheista, kuten lannoitteiden ainesosat ja kasvien biostimulanttitiede.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Pääravinne: sisältää ainoastaan typpeä, fosforia ja kaliumia.

Sivuravinne: sisältää kalsiumia, magnesiumia, natriumia ja rikkiä.

Epäorgaaninen lannoite: lannoite, jonka ilmoitettavat ravinteet ovat uuttamalla tai fysikaalisten ja/tai kemiallisten teollisuusprosessien avulla saatujen kivennäisaineiden muodossa.

Hivenravinteet: sisältävät booria, kobolttia, kuparia, rautaa, mangaania, molybdeeniä ja sinkkiä, jotka ovat kasvien kasvulle välttämättömiä määrinä, jotka ovat pieniä verrattuna pää- ja sivuravinteiden määriin.

Nitrifikaatio: ympäristössä tapahtuva luonnollinen prosessi, jossa erikoistuneet bakteerit muuntavat maaperässä olevan ammoniakin nitriiteiksi ja nitraateiksi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1–194)

Asetukseen (EY) N:o 2003/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 12.09.2016