Vaarallisten aineiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät (siirtymävaihe 1. heinäkuuta 2015 saakka)

Vaarallisten aineiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät yhdenmukaistettiin vuonna 1967 terveyden ja ympäristön suojelun sekä kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi. Tätä järjestelmää on muutettu perinpohjaisesti asetuksella (EY) N:o 1272/2008, jolla alkuperäinen direktiivi korvataan vaiheittain.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä.

TIIVISTELMÄ

Vaarallisia aineita koskeva direktiivi (DSD-direktiivi) on ensimmäinen kemiallisten tuotteiden alalla annettu yhdenmukaistamissäädös. Siinä velvoitetaan toimittajat noudattamaan vaarallisten aineiden luokituksessa, merkinnöissä ja pakkaamisessa yhdenmukaisia sääntöjä. Tarkoituksena on suojata ihmiset ja ympäristö paremmin näiden tuotteiden aiheuttamilta riskeiltä sekä varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus.

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) tultua voimaan tammikuussa 2009 alkoi siirtymävaihe, jonka aikana molempien säädösten mukaiset järjestelmät olivat käytössä. Näin ollen CLP-asetus, jolla on jo korvattu monet DSD-direktiivin säännöksistä, korvaa sen pysyvästi 1. päivästä kesäkuuta 2015.

Määritelmät ja soveltamisala

DSD-direktiiviä sovelletaan aineisiin, toisin sanoen alkuaineisiin ja niiden yhdisteisiin sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai teollisesti valmistettuina. Valmisteet, eli kahdesta tai useammasta aineesta koostuvat seokset tai liuokset, kuuluvat direktiivin 1999/45/EY soveltamisalaan (DPD-direktiivi).

Kyseisen direktiivin mukaan aineita, jotka kuuluvat johonkin seuraavista 15 vaarakategoriasta, pidetään vaarallisina:

Tietyt tuotteet on nimenomaisesti jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle (esimerkiksi lääkkeet ja kosmeettiset valmisteet, radioaktiiviset aineet ja jätteet). Direktiiviä ei myöskään sovelleta vaarallisten aineiden kuljetukseen. Kyseisellä alalla voimassa olevat määräykset perustuvat kansainvälisiin säädöksiin.

Kaksiosainen luokitusjärjestelmä 1. kesäkuuta 2015 saakka

Aineen luokituksessa otetaan huomioon sekä aineen vaaratyyppi että -taso, toisin sanoen sen ihmisille ja ympäristölle mahdollisesti aiheuttamat riskit. Kemiallisten tuotteiden toimittajien on luokiteltava kyseiset aineet ennen niiden markkinoille saattamista, mikäli niihin kuuluu joko aineita,

Siirtymävaihe

Aineiden luokitus on 1. joulukuuta 2010 ja 1. kesäkuuta 2015 välisenä aikana tehtävä sekä DSD-direktiivin että CLP-asetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa varsinkin sitä, että molemmat luokitukset ilmoitetaan kyseisellä ajanjaksolla samassa käyttöturvallisuustiedotteessa. Tiedotteissa annetaan tietoa esimerkiksi aineiden ominaisuuksista, vaaroista ja käsittelyohjeista, ja niiden tarkoituksena on varmistaa aineen turvallinen käyttö.

Pakkaaminen ja merkinnät

Merkinnöissä annetaan käyttäjälle olennaiset perustiedot tiiviissä muodossa tiettyyn aineeseen liittyvistä vaaroista ja sen käytön edellyttämistä varotoimenpiteistä. Toimittajan on siksi varustettava merkinnöillä kaikki vaarallisiksi luokiteltuja aineita sisältävät pakkaukset ennen niiden markkinoille saattamista.

Aineiden merkitseminen ja pakkaaminen CLP-asetuksen mukaisesti on ollut pakollista 1. joulukuuta 2010 lähtien. Kyseisellä asetuksella kumottiin ja korvattiin DSD-direktiivin säännökset.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 67/548/ETY

29.6.1967

1.2.19721.1.1975 (Irlanti)

EYVL 196, 16.8.1967

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 71/144/ETY

24.3.1971

-

EYVL L 74, 29.3.1971

Direktiivi 73/146/ETY

24.5.1973

24.11.1973

EYVL L 167, 25.6.1973

Direktiivi 75/409/ETY

27.6.1975

1.6.1976

EYVL L 183, 14.7.1975

Direktiivi 79/831/ETY

19.7.1979

18.9.1981: ennen kyseistä päivämäärää markkinoilla olevia tavaroita koskevat erityistoimenpiteet;18.9.1983 muita tavaroita koskeva rajoitus

EYVL L 259, 15.10.1979

Direktiivi 92/32/ETY

22.5.1992

31.10.1993

EYVL L 154, 5.6.1992

Direktiivi 96/56/EY

21.9.1996

1.6.1998

EYVL L 236, 18.9.1996

Direktiivi 1999/33/EY

19.8.1999

30.7.2000

EYVL L 199, 30.7.1999

Asetus (EY) No 807/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003

Direktiivi 2006/121/EY

19.1.2007

1.6.2008

EUVL L 396, 30.12.2006

Asetus (EY) N:o 1272/2008

20.1.2009

-

EUVL L 353, 30.12.2008

Asetus (EY) N:o 790/2009

25.9.2009

-

EUVL L 235, 5.9.2009

Asetus (EU) N:o 286/2011

19.4.2011

-

EUVL L 83, 30.3.2011

Asetus (EU) N:o 618/2012

31.7.2012Asetuksen keskeisiä säännöksiä sovelletaan 1.12.2013 alkaen

-

EUVL L 179, 11.7.2012

Asetus (EU) N:o 487/2013

21.6.2013

-

EUVL L 149, 1.6.2013

Asetus (EU) N:o 758/2013

13.8.2013

-

EUVL L 216, 10.8.2013

Asetus (EU) N:o 944/2013

23.10.2013

-

EUVL L 261, 3.10.2013

Viimeisin päivitys 30.07.2014