Tuoteturvallisuus: yleiset säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/95/EY, yleisestä tuoteturvallisuudesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä, jota kutsutaan myös yleiseksi tuoteturvallisuusdirektiiviksi, edellytetään yritysten varmistavan, että niiden myymät tuotteet ovat turvallisia ja että ne korjaavat mahdolliset turvallisuudessa havaitut puutteet.

Siinä perustetaan EU.n laajuinen nopea vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmä, joka koskee muita tuotteita* kuin elintarvikkeita. Direktiivin mukaan yritysten on varmistettava, että myytävät tuotteet ovat turvallisia, ja ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin, mikäli tämä oletus ei täyty.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15.1.2002 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 15.1.2004 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Tuote: kuluttajille tarkoitetut tai kuluttajien todennäköisesti käyttämät tuotteet uusina, käytettyinä tai kunnostettuina.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4–17)

Direktiiviin 2001/95/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/417, annettu 8 päivänä marraskuuta 2018, yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan nojalla perustetun Euroopan unionin nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja siihen liittyvän ilmoitusjärjestelmän hallinnointia koskevista ohjeista (EUVL L 73, 15.3.2019, s. 121–187)

Komission päätös 2010/15/EU, annettu 16 päivänä joulukuuta 2009, direktiivin 2001/95/EY (yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi) 12 artiklan nojalla perustetun yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja 11 artiklan nojalla perustetun ilmoitusmenettelyn hallinnointia koskevista ohjeista (EUVL L 22, 26.1.2010, s. 1–64)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (EUVL C 38, 17.2.2009, s. 11–14)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. Joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanosta (COM(2008) 905 lopullinen, 14.1.2009)

Viimeisin päivitys: 14.09.2015