Eläinlääkkeiden lupia, maahantuontia ja valmistusta koskevat EU:n säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/82/EY – Eläinlääkkeitä koskevat EU:n säännöt

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä vahvistetaan eläinlääkkeiden* lupia, valmistusta, valvontaa, myyntiä, jakelua ja käyttöä koskevat EU:n säännöt.

Direktiivi kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2019/6 28. tammikuuta 2022 alkaen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kumoaminen

Direktiivi kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2019/6 28. tammikuuta 2022 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 18. joulukuuta 2001 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Eläinlääke: Kaikki aineet tai aineiden yhdistelmät, jotka on tarkoitettu eläimen sairauden hoitoon tai ehkäisyyn.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1–66)

Direktiiviin 2001/82/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUU ASIAAN LIITTYVÄ ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta (EUVL L 4, 7.1.2019, s. 43–167)

Viimeisin päivitys: 07.07.2016