Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lupia, maahantuontia ja valmistusta koskevat EU-säännöt

Ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden on läpäistävä tiukka lupamenettely, jotta voidaan osoittaa, että ne vastaavat korkeita laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Erilaiset kansalliset säännöt on myös poistettava, jotta lääkkeiden saatavuus koko Euroopan unionin (EU) alueella voidaan varmistaa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä

TIIVISTELMÄ

Ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden on läpäistävä tiukka lupamenettely, jotta voidaan osoittaa, että ne vastaavat korkeita laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Erilaiset kansalliset säännöt on myös poistettava, jotta lääkkeiden saatavuus koko Euroopan unionin (EU) alueella voidaan varmistaa.

SÄÄNTÖJEN TARKOITUS

Niihin on koottu kaikki EU-maissa käytössä olevat säännöt koskien ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden myyntiä, valmistusta, merkintöjä, luokittelua, jakelua ja mainontaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

18. joulukuuta 2001 alkaen.

Lisätietoja on saatavana ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* Lääkevalvontajärjestelmä: järjestelmä, joka valvoo lääkkeiden vaikutuksia ja tunnistaa sekä arvioi erityisesti niiden epätoivottuja vaikutuksia.

* Homeopaattiset tuotteet: hoitotuotteet, jotka perustuvat sille näkemykselle, että elimistö pystyy parantamaan itsensä, toisin sanoen aine, joka aiheuttaa sairauden oireita terveessä ihmisessä, voi parantaa vastaavat oireet sairastuneessa ihmisessä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2001/83/EY

18.12.2001

-

EUVL L 311, 28.11.2001, s. 67-128

Direktiiviin 2001/83/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission direktiivi 2003/94/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2003, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 22-26).

Ohjeet, annettu 5 päivänä marraskuuta 2013, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hyvistä jakelutavoista (EUVL C 343, 23.11.2013, s. 1-14).

Yleisohjeet, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2015, ihmisille tarkoitetuissa lääkkeissä käytettäviä vaikuttavia aineita koskevan hyvän jakelutavan periaatteista (EUVL C 95, 21.3.2015, s. 1-9).

Yleisohjeet, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2015, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden apuaineiden asianmukaisen hyvän tuotantotavan varmistamiseksi tehtävästä vakioidusta riskinarvioinnista (EUVL C 95, 21.3.2015, s. 10-13).

Viimeisin päivitys: 06.08.2015