Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut: ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat

Direktiivillä yhdenmukaistetaan ajoneuvojen rekisteröintitodistusten ulkoasu ja sisältö.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista.

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä sovelletaan EU-maiden myöntämiin asiakirjoihin. Sillä on kolme tavoitetta:

EU-maan myöntämän rekisteröintitodistuksen on vastattava direktiivin liitteessä kuvattua mallia. Näin on helpompi tarkistaa, onko toisessa EU-maassa rekisteröidyn ajoneuvon haltija sen laillinen omistaja, erityisesti silloin kun hakija ei ole rekisteröintitodistuksen haltija. Rekisteröintitodistuksen osa I on pidettävä ajoneuvossa ajon aikana ja osassa II annetaan tiedot ajoneuvon omistajasta ja haltijasta.

EU-maat voivat myöntää rekisteröintitodistuksen, johon sisältyy vain mallin osa I. Tämä soveltuu tapauksiin, joissa ajoneuvoa on määrä käyttää vain kyseisen EU-maan alueella, ja kun käytössä on järjestelmä, joka mahdollistaa ajoneuvorekisteriin pääsyn tienvarsitarkastusten yhteydessä.

Yhden EU-maan myöntämä rekisteröintitodistus on tunnustettava muissa EU-maissa. Direktiivissä 2014/46/EU edellytetään lisäksi, että EU-maat tallentavat kaikkia niiden alueella rekisteröityjä ajoneuvoja koskevat tiedot sähköisessä muodossa.

EU-maan viranomaisille on ilmoitettava, jos direktiivin 2014/45/EU mukaisesti suoritetussa katsastuksessa ilmenee, että tietyn ajoneuvon käyttölupa on perutettu. Tieto luvan peruuttamisesta on tallennettava sähköisesti, ja ajoneuvolle on suoritettava lisäkatsastus. Peruutus on voimassa, kunnes ajoneuvo läpäisee hyväksytysti uuden katsastuksen.

Jos yhdessä EU-maassa aiemmin rekisteröity ajoneuvo tai perävaunu rekisteröidään uudelleen toisessa EU-maassa, asianomaisen maan toimivaltaisten viranomaisten on pyydettäessä palautettava rekisteröintitodistus sen myöntäneen EU-maan viranomaisille.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 1999/37/EY

1.6.1999

1.6.2004

EYVL L 138, 1.6.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2003/127/EY

5.2.2004

15.1.2005

EUVL L 10, 16.1.2004

Liittymisasiakirja

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003

Direktiivi 2006/103/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Direktiivi 2014/46/EU

19.5.2014

20.5.2017

EUVL L 127, 29.4.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta [EUVL L 127, 29.4.2014].

Euroopan parlamentin ja neuvoston Direktiivi 2014/47/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta [EUVL L 127, 29.4.2014].

Viimeisin päivitys 04.08.2014