Romuajoneuvot

Moottoriajoneuvoista, joiden käyttöikä päättyy ja jotka eivät ole enää käyttökelpoisia, aiheutuu miljoonia tonneja jätettä. Euroopan unioni (EU) antaa säännöksiä, jotka koskevat uusien ajoneuvojen suunnittelua ja näiden jätteiden keruuta ja käsittelyä, jotta voidaan minimoida ympäristövaikutukset, varmistaa materiaalien tehokkaampi uudelleenkäyttö ja lisätä energiansäästöä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista - Komission lausumat

TIIVISTELMÄ

Moottoriajoneuvoista, joiden käyttöikä päättyy ja jotka eivät ole enää käyttökelpoisia, aiheutuu miljoonia tonneja jätettä. Euroopan unioni (EU) antaa säännöksiä, jotka koskevat uusien ajoneuvojen suunnittelua ja näiden jätteiden keruuta ja käsittelyä, jotta voidaan minimoida ympäristövaikutukset, varmistaa materiaalien tehokkaampi uudelleenkäyttö ja lisätä energiansäästöä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, joilla ehkäistään ja vähennetään romuajoneuvoista ja niiden osista syntyvää jätettä ja varmistetaan, että tarvittaessa se käytetään uudelleen, kierrätetään tai hyödynnetään.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ajoneuvojen osien ja materiaalien uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja hyödyntämiseen sovelletaan erillistä lainsäädäntöä.

TAUSTAA

Romuajoneuvot tuottavat EU:ssa vuosittain 8-9 miljoonaa tonnia jätettä.

Lisätietoja on saatavana romuajoneuvoja koskevalta Euroopan komission verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Direktiivi 2000/53/EY

21.10.2000

21.4.2002

EUVL L 269, 21.10.2000, s. 34-43

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/33/EY

21.3.2008

-

EUVL L 81, 20.3.2008, s. 62-64

Direktiivi 2008/112/EY

12.1.2009

-

EUVL L 345, 23.12.2008, s. 68-74

Direktiivin 2000/53/EY liitteisiin tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10-27)

Komission päätös 2005/293/EY, tehty 1 päivänä huhtikuuta 2005, romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 94, 13.4.2005, s. 30-33)

Komission päätös 2001/753/EY, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta (EYVL L 282, 26.10.2001, s. 77-80)

Komission päätös 2003/138/EY, tehty 27 päivänä helmikuuta 2003, ajoneuvojen osien ja materiaalien koodausstandardien vahvistamisesta romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY nojalla (EUVL L 53, 28.2.2003, s. 58-59)

Komission päätös 2002/151/EY, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 50, 21.2.2002, s. 94-95)

Viimeisin päivitys: 17.09.2015