Kaksi- ja kolmipyöräiset moottoriajoneuvot: osat ja ominaisuudet

Euroopan unioni päivittää kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hyväksyntää koskevaa lainsäädäntöään. Nykyinen järjestelmä toimii rinnakkain uuden maaliskuussa 2013 esitellyn järjestelmän kanssa 31. joulukuuta 2015 asti.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/24/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1997, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista [Katso muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivin kattamat ajoneuvot on jaettu seuraaviin alaluokkiin:

mopedit: kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot, jotka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on enintään 50 cm3 ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h,

moottoripyörät: kaksipyöräiset ajoneuvot, jotka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on yli 50 cm3 ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 45 km/h,

kolmipyörät: kolmipyöräiset ajoneuvot, jotka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on yli 50 cm3 ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 45 km/h,

nelipyörät: ajoneuvot, joiden kuormittamaton massa on alle 350 kg, suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45km/h ja joiden sylinteritilavuus on enintään 50cm3 tai (joiden moottorin teho) on enintään 4 kW.

Siihen sisältyvät direktiivissä 2002/24/EY säädetyt osien tyyppihyväksynnän myöntämistä koskevat menettelyt seuraavien osalta:

renkaat,

valaisimet ja merkkivalolaitteet,

ulkonevat osat,

taustapeilit,

ilman pilaantumista ehkäisevät toimenpiteet,

polttoainesäiliöt,

virityksen estävät toimenpiteet,

sähkömagneettinen yhteensopivuus (sähkölaitteet, jotka toimivat lähellä sähkömekaanisia laitteita, eivät saa vaikuttaa negatiivisesti niiden tehoon tai suorituskykyyn),

sallittu melutaso ja pakojärjestelmä (ajoneuvojen on oltava melua ja pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen mukaisia),

kytkentä- ja kiinnityslaitteet (esim. perävaunujen vetotangot),

turvavöiden kiinnityspisteet ja turvavyöt,

lasit, tuulilasin pyyhkimet, tuulilasin pesimet sekä huurteen- ja sumunpoistolaitteet.

Direktiivin tiettyjen vaatimusten (renkaat, valaisimet ja merkkivalolaitteet, taustapeilit ja turvavyöt) sekä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asetuksien välille on tunnustettu vastaavuus.

EU-maiden osien tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset siis hyväksyvät osien tyyppihyväksynnät, jotka on annettu edellä mainittujen UNECE:n asetusten mukaisesti.

Asetuksella (EU) N:o 168/2013 kumotaan direktiivit 97/24/EY ja 2002/24/EY 31.12.2015 alkaen.

TAUSTAA

Asetus (EU) N:o 168/2013 tuli voimaan 22.3.2013. Jos valmistaja pyytää tyyppihyväksyntää uudenlaiselle ajoneuvolle, EU-maiden viranomaiset eivät voi kieltäytyä myöntämästä EU:n tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää kyseiselle ajoneuvolle, jos se on asetuksen mukainen. He eivät voi myöskään kieltää uuden ajoneuvon rekisteröintiä, markkinoille saattamista tai käyttöönottoa, jos ajoneuvo on asetuksen mukainen. Asetukseen (EU) N:o 168/2013 on liitetty neljä delegoitua säädöstä ja täytäntöönpanosäädöstä, joissa vahvistetaan testausmenettelyt ja tekniset eritelmät.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 97/24/EY

18.8.1997

17.12.1998

EYVL L 226, 18.8.1997, s. 1-454

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2002/51/EY

20.9.2002

31.3.2003

EUVL L 252, 20.9.2002, s. 20-32

Direktiivi 2003/77/EY

10.9.2003

3.9.2004

EUVL L 211, 21.8.2003, s. 24-48

Direktiivi 2005/30/EY

17.5.2005

17.5.2006

EUVL L 106, 27.4.2005, s. 17-31

Direktiivi 2006/27/EY

28.3.2006

31.12.2006

EUVL L 66, 8.3.2006, s 7-15

Direktiivi 2006/72/EY

8.9.2006

30.6.2007

EUVL L 227, 19.8.2006, s. 43-45

Direktiivi 2013/60/EU

11.12.2013

30.6.2014

EUVL L 329, 10.12.2013, s. 15-38.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta (EUVL L 124, 9.5.2002, s. 1-44).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52-128).

Viimeisin päivitys 23.07.2015