Vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuudet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään torjumaan vaarallisista aineista, erityisesti kemikaaleista, aiheutuvia suuronnettomuusvaaroja.

Tällä niin sanotulla Seveso III -direktiivillä muutettiin aiempaa Seveso II -direktiiviä (96/82/EY), jolla sittemmin esimerkiksi Bhopalissa, Toulousessa tai Enschedessä tapahtuneista onnettomuuksista saatujen kokemusten perusteella muutettiin alkuperäistä Seveso-direktiiviä (82/501/ETY), kun italialaisessa Seveson kaupungissa vuonna 1976 tapahtunut suuronnettomuus oli johtanut vastaavien onnettomuuksien ehkäisyä ja torjuntaa koskevan lainsäädännön hyväksymiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tätä lainsäädäntöä on muutettu yleisön oikeuksien vahvistamiseksi. Sillä parannetaan tiedon saatavuutta läheisten teollisuuslaitosten mahdollisesti aiheuttamista riskeistä ja oikeista toimintatavoista onnettomuuden sattuessa.

Tämän tiedon, jossa selvitetään, miten hälytykset annetaan ja miten yleisön pitää toimia, on oltava saatavilla internetissä.

Direktiiviin tehdyt muutokset

Säädöksen piirissä on nyt kaikkialla EU:ssa noin 12 000 teollisuuslaitosta, joissa käytetään tai varastoidaan kemikaaleja tai petrokemikaaleja tai jalostetaan metalleja.

Jokaisella EU-maalla on oltava käytössä asianmukaiset toimet onnettomuuksien varalta alueilla, joilla on suuria määriä vaarallisia tuotteita varastoivia teollisuuslaitoksia:

Tietyt kynnysarvot ylittävän määrän näitä aineita käsittelevien yritysten on

Lisäksi uudella säädöksellä

Päivityksen tarkoitus

Viimeisimmässä lainsäädännössä otetaan huomioon tietyt unionissa ja kansainvälisesti sovitut muutokset kemikaalien luokittelussa.

Taustaa

Ottaen huomioon, että EU on erittäin teollistunut, Seveso-direktiivillä on onnistuttu tekemään suuronnettomuuksista harvinaisia. Direktiiviä pidetään yleisesti teollisuusonnettomuuksia koskevan politiikan mittapuuna, ja se on ollut mallina monen valtion lainsäädännölle kaikkialla maailmassa.

Lisätietoja:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 13. elokuuta 2012 alkaen. EU-maiden on sovellettava uusia sääntöjä 1. kesäkuuta 2015 alkaen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012 vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1–37)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Kertomus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun direktiivin 96/82/EY soveltamisesta jäsenvaltioissa ajanjaksolla 2012–2014 (COM(2017) 665 final, 16.11.2017)

Viimeisin päivitys: 04.06.2018