Polykloorattujen bifenyylien (PCB) ja polykloorattujen terfenyylien (PCT) käsittely

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 96/59/EY polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/ PCT)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään yhtenäistämään lainsäädäntöä, joka koskee polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien (PCB/PCT)* käsittelyä sekä niitä sisältävien laitteiden puhdistamista tai käsittelyä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 16. syyskuuta 1996 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 16. maaliskuuta 1998 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Polyklooratut bifenyylit (PCB) ja polyklooratut terfenyylit (PCT): ryhmä keinotekoisia yhdisteitä, joita käytettiin aiemmin laajalti, pääasiassa sähkölaitteissa. Ne kiellettiin monissa maissa 1970-luvun lopulla ympäristösyistä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996 polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/ PCT) (EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31–35)

Direktiiviin 96/59/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2001/68/EY, tehty 16 päivänä tammikuuta 2001, PCB-yhdisteiden määrittämiseen käytettävien kahden vertailumenetelmän vahvistamisesta polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY 10 artiklan a kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 107) (EYVL L 23, 25.1.2001, s. 31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7–49)

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004) (EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5–22)

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 13.02.2017