Muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan muuntogeenisten organismien lupamenettelyä ja valvontaa sekä muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen merkitsemistä koskevat säännöt.

Tarkoituksena on suojella

ihmisten henkeä ja terveyttä

eläinten terveyttä ja hyvinvointia

ympäristöä ja kuluttajien etuja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan

elintarvikkeissa ja eläinten rehuissa käytettäviin muuntogeenisiin organismeihin

elintarvikkeisiin ja rehuihin, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja

elintarvikkeisiin ja rehuihin, jotka on valmistettu muuntogeenisistä organismeista valmistetuista ainesosista tai sisältävät tällaisia ainesosia.

Luvan hakeminen

1.

Tuottajat jättävät yhden hakemuksen, joka kattaa kaikki käyttötarkoitukset: elintarvikkeet, rehut ja viljelyn.

2.

Kyseisen EU-maan toimivaltainen viranomainen antaa 2 viikon kuluessa ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta ja ilmoittaa hakemuksesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA).

3.

EFSA:lla on 6 kuukautta aikaa arvioida hakemus.

Riskinhallinta

Euroopan komissio vastaa riskinhallinnasta.

Komissio laatii EFSA:n arvion perusteella suosituksen hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Jos komitea hyväksyy ehdotuksen, komissio vahvistaa sen. Jos ei, neuvosto arvioi päätösesityksen ja päättää, tuleeko komission hyväksyä se vai ei.

Merkinnät

Muuntogeenisiä organismeja sisältävät elintarvikkeet ja rehut on merkittävä selkeästi.

Jos elintarvike tai rehu sisältää muuntogeenisiä organismeja alle 0,9 %, sitä ei tarvitse merkitä – jos muuntogeenisten organismien esiintymistä on teknisesti mahdotonta välttää.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Muuntogeeninen organismi: organismi, jonka geneettistä materiaalia on muunnettu geenitekniikan avulla siten, että se sisältää geenejä, joita se ei normaalisti sisältäisi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1–23)

Asetukseen (EY) N:o 1829/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 503/2013, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisista muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen lupahakemuksista sekä asetusten (EY) N:o 641/2004 ja (EY) N:o 1981/2006 muuttamisesta (EUVL L 157, 8.6.2013, s. 1–48)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/412, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan (EUVL L 68, 13.3.2015, s. 1–8)

Viimeisin päivitys: 24.11.2015