Lääkkeiden hintojen sääntelyä koskevien päätösten avoimuus ja lääkekulujen korvaaminen EU-maissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 89/105/ETY ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 27. joulukuuta 1988 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 31. joulukuuta 1989 mennessä.

TAUSTAA

Lainsäädäntöä tarkistettuaan komissio antoi ehdotuksen uudeksi direktiiviksi maaliskuussa 2012. Tarkoituksena oli sujuvoittaa menettelyjä ja nopeuttaa kansallisia päätöksiä lääkkeiden hinnoista ja lääkekulujen korvaamisesta. Lainsäädäntöehdotuksen tarkoituksena oli yksinkertaistaa menettelyjä ja parantaa oikeudellista selkeyttä ja oikeusvarmuutta kaikkien asianomaisten osalta. Komissio perui ehdotuksen maaliskuussa 2015.

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut useita tuomioita avoimuutta koskevan lainsäädännön tulkinnasta ja toimeenpanosta.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/105/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 8–11)

Viimeisin päivitys: 23.08.2016