Hedelmätäysmehut ja vastaavat valmisteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/112/EY elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan hedelmätäysmehujen koostumusta, niille varattuja nimityksiä sekä niiden valmistustietoja ja merkintöjä koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Hedelmätäysmehut

Direktiiviä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

Nämä tuotteet määritellään niiden koostumuksen ja valmistusprosessin perusteella, jotta varmistetaan, että termejä käytetään kaupankäynnissä oikein eikä tavalla, joka voi johtaa kuluttajia harhaan. Direktiivissä määritellään myös tietyt (perinteiset) nimitykset, joita käytetään tietyissä maissa ja tietyillä kielillä.

Merkinnät

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 12. tammikuuta 2002 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 11. heinäkuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2001/112/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista (EYVL L 10, 12.1.2002, s 58–66)

Direktiiviin 2001/112/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1040/2014, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014, elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta direktiivin liitteen I mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen (EUVL L 288, 2.10.2014, s. 1–2)

Viimeisin päivitys: 29.05.2020