Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 258/97 uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tässä asetuksessa tarkoitetut uuselintarvikkeet ja uudet ainesosat ovat elintarvikkeita ja ainesosia, joita ei vielä käytetä yleisesti ihmisravinnoksi.

Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat

Asetus koskee seuraaviin luokkiin kuuluvia uuselintarvikkeita ja elintarvikkeiden uusia ainesosia:

Asetusta ei sovelleta elintarvikelisäaineisiin, elintarvikearomeihin, uuttoliuottimiin eikä elintarvike-entsyymeihin. Muuntogeeniset organismit (GMO) eivät kuulu enää tämän asetuksen soveltamisalaan, vaan ne on siirretty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan.

Asetuksen (EY) N:o 258/97 soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat eivät saa

Arviointimenettely

Asetuksessa tarkoitetut elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat arvioidaan ennen niiden markkinoille saattamista EU:n menettelyä noudattaen.

Tämän menettelyn mukaisesti sen EU-maan toimivaltainen elin, jolle hakemus on esitetty, tekee ensiarvioinnin ja päättää mahdollisen täydentävän arvioinnin tarpeesta. Jos komissio tai muut EU-maat eivät esitä vastalauseita eikä täydentävää arviointia vaadita, EU-maa ilmoittaa hakijalle, että tämä voi saattaa tuotteen markkinoille. Päinvastaisessa tapauksessa tarvitaan lupapäätös. Päätöksen tekee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) komission ehdottamia toimenpiteitä noudattaen.

Päätöksessä määritellään luvan laajuus ja tarkennetaan tarvittaessa asianomaisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan käyttöehdot, nimi, ominaispiirteet sekä merkintöjä koskevat vaatimukset.

Jos uuselintarvikkeella tai elintarvikkeen ainesosalla voi olla vaikutusta kansanterveyteen, sitä koskevista päätöksistä tai säännöistä on pyydettävä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisenlausunto.

Merkinnät

Asetuksessa vahvistetaan uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien merkintöjä koskevat erityisvaatimukset, jotka täydentävät Euroopassa noudatettavia yleisiä elintarvikkeiden merkintävaatimuksia.

Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien merkinnöissä on ilmoitettava, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta EU:n säännöksissä asetettuihin yleisiin elintarvikkeiden merkintävaatimuksiin

Keskeyttämismenettely

Jos jokin EU-maa katsoo, että uuselintarvikkeen tai elintarvikkeen uuden ainesosan käyttö aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, se voi väliaikaisesti rajoittaa kyseisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan kauppaa tai käyttöä tai keskeyttää sen kaupan ja käytön alueellaan. Se ilmoittaa asiasta komissiolle, joka ryhtyy toimenpiteisiin markkinoille saattamisen sallimista koskevan menettelyn mukaisesti.

Kumoaminen

Asetuksella (EU) 2015/2283 kumotaan asetus (EY) N:o 258/97 1. tammikuuta 2018 alkaen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 14. toukokuuta 1997 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja löytyy Euroopan komission uuselintarvikkeita käsittelevältä verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EUVL L 43, 14.2.1997, s. 1–6).

Asetukseen (EY) N:o 258/97 tehdyt muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

Viimeisin päivitys: 18.04.2016