Ravintolisien turvallisuuden takaaminen EU:ssa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/46/EY — ravintolisät

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan ravintolisiä* koskevia sääntöjä, jotta suojellaan kuluttajia mahdollisilta terveysriskeiltä ja varmistetaan, ettei niiden yhteydessä anneta harhaanjohtavia tietoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tämän lisäksi:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 12. heinäkuuta 2002. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 31. heinäkuuta 2003.

TAUSTAA

KESKEINEN TERMI

* Ravintolisät: ravintoaineiden tai muiden aineiden tiivistettyjä lähteitä, joilla on ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia ja joilla täydennetään tavanomaista ruokavaliota. Niitä voidaan myydä kapseleina, pastilleina, tabletteina ja jauhepusseina tai pulloissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 183, 12.7.2002, s. 51–57)

Direktiiviin 2002/46/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35–56)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9–25). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26–38). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 03.02.2016