Tehokkaat ja turvalliset kuumavesikattilat

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston direktiivi 92/42/ETY uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista

TIIVISTELMÄ

Kuumavesikattiloiden on täytettävä EU:n ekologisen suunnittelun vaatimukset.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden energiatehokkuutta* koskevat vaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan kuumavesikattiloihin, joiden nimellisteho on vähintään 4 kilowattia ja enintään 400 kilowattia, erityisesti

standardikattiloihin

matalalämpötilakattiloihin

kaasukäyttöisiin kondenssikattiloihin.

Sitä ei sovelleta

kuumavesikattiloihin, joissa voidaan käyttää erilaisia polttoaineita, myös kiinteitä polttoaineita

kuuman veden nopeaan tuottamiseen tarkoitettuihin laitteisiin

kattiloihin, jotka on suunniteltu sellaisiksi, että niissä voidaan käyttää polttoaineita, joiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi yleisesti kaupan pidettyjen nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden ominaisuuksista

liesiin ja laitteisiin, jotka tuottavat kuumaa vettä keskuslämmitykseen ja joiden lisätehtävänä on tuottaa kuumaa vettä talouskäyttöön

laitteisiin, joiden hyötyteho on alle 6 kilowattia ja jotka käyttävät luonnollista kiertoa ja on suunniteltu pelkästään varastoitavan kuuman veden tuotantoon

kattiloihin, joita on valmistettu yksittäisinä kappaleina eikä osana sarjatuotantoa

yhteistuotantoyksiköihin* (Direktiivi 2004/8/EY).

Standardointi ja CE-merkintä

Kaikkien yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien mukaisesti valmistettujen kattiloiden tulee vastata tässä direktiivissä vahvistettuja keskeisiä vaatimuksia. Ennen CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän kiinnittämistä on suoritettava arviointi, josta vastaavat

tarkastuslaitokset, jotka EU-maat ovat nimenneet arvioinnin vähimmäisperusteiden mukaisesti ja ilmoittaneet komissiolle ja muille EU-maille

tai valmistajat itse.

Ekologinen suunnittelu

Direktiivi on yksi toimista, joilla pannaan täytäntöön ekologista suunnittelua koskeva puitedirektiivi 2009/125/EY säätämällä tehokkuusvaatimukset yksittäisille tuoteryhmille. Sillä poistetaan EU-maiden mahdollisuus soveltaa erityistä merkintäjärjestelmää kuumavesikattiloihin, jotka ovat standardikattiloita tehokkaampia. Teollisuuden alat voivat myös tehdä vapaaehtoisia sopimuksia tuotteidensa energiankulutuksen vähentämiseksi. Komissio hyväksyy nämä sopimukset virallisesti ja valvoo niiden täytäntöönpanoa.

EU:n energiatehokkuusdirektiivissä säädetään EU-maille pakolliset tavoitteet 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2013 julkaistiin joukko energiatehokkuutta koskevia asetuksia osana tätä toimintapolitiikkaa. Niissä vahvistetaan vähimmäisstandardit ja energiamerkintäjärjestelmä.

Asetuksella (EU) N:o 813/2013, jolla muutetaan direktiiviä 92/42/ETY, vahvistetaan sellaisia sisätilalämmittimiä* ja yhdistelmälämmittimiä* koskevat ekologisen suunnittelun vaatimukset, jotka eivät käy biomassalla ja joiden hyötyteho on alle 400 kilowattia.

KESKEISET TERMIT

* Energiatehokkuus: saman palvelun tuottaminen pienemmällä energiankulutuksella, eli saman lämpötilan ylläpitämiseen tarvitaan vähemmän lämmitysenergiaa.

* Yhteistuotanto: sähkön ja lämmön samanaikainen tuottaminen hyödynnettäväksi.

* Sisätilalämmitin: yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä varustettu laite, joka tuottaa lämpöä vesipohjaiseen keskuslämmitysjärjestelmään sisätilan lämpötilan pitämiseksi tasaisena.

* Yhdistelmälämmitin: sisätilalämmitin, joka on suunniteltu myös tuottamaan kuumaa juoma- tai käyttövettä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai käyttövesilähteeseen.

Lisätietoja on saatavilla lämmittimiä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 92/42/ETY

3.6.1992

31.12.1992

EYVL L 167, 22.6.1992, s. 17–28

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 93/68/ETY

2.8.1993

1.7.1994

EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1–22

Direktiivi 2008/28/EY

21.3.2008

EUVL L 81, 20.3.2008, s. 48–50

Asetus (EU) N:o 813/2013

26.9.2013

EUVL L 239, 6.9.2013, s. 136–161

Direktiiviin 92/42/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, rakennusten energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 18.6.2010, s. 13–35)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Viimeisin päivitys: 22.10.2015