Henkilösuojaimet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 89/686/ETY – henkilösuojaimet

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Määritelmä ja soveltamisala

Henkilösuojaimella tarkoitetaan laitteita tai välineitä, jotka

Direktiiviä ei sovelleta

Olennaiset vaatimukset

Yhdenmukaistetut standardit

Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja ilmoitetut tarkastuslaitokset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä

EU-maat eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää saattamasta markkinoille tai ottamasta käyttöön henkilönsuojaimia, joissa on CE-merkintä, seuraavin edellytyksin:

CE-merkinnän kiinnittämisestä huolehtii valmistaja tai EU:hun sijoittautunut valmistajan edustaja.

Kumoaminen

Direktiivi 89/686/ETY kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2016/425 21. huhtikuuta 2018 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1991 mennessä. Sitä on sovellettu 1. heinäkuuta 1992 alkaen.

TAUSTAA

Tätä direktiiviä täydennetään työterveydestä ja -turvallisuudesta annetuilla direktiiveillä, erityisesti henkilösuojainten käytöstä työpaikoilla annetulla direktiivillä 89/656/ETY.

* KESKEISET TERMIT

Tyyppitarkastus: menettely, jolla hyväksytty tarkastuslaitos osoittaa ja varmentaa, että kyseinen henkilönsuojain on tämän direktiivin asiaa koskevien säännösten mukainen.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18–38)

Direktiiviin 89/686/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51–98)

Viimeisin päivitys: 20.09.2016