Lelujen turvallisuus

Lelujen turvallisuus on yhdenmukaistettu Euroopan tasolla, jotta keskeisiin vaatimuksiin voidaan vastata valmistusvaiheessa. Euroopan standardointiorganisaatioiden vahvistamien standardien mukaisuus on osoituksena keskeisten vaatimusten täyttymisestä. Kyseiset vaatimukset täyttävässä lelussa on CE‑vaatimustenmukaisuusmerkintä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 88/378/ETY annettu 3 päivänä toukokuuta 1988 lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Kyseistä direktiiviä sovelletaan leluihin eli tuotteisiin, jotka on suunniteltu tai selvästi tarkoitettu käytettäviksi alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin.

Direktiivissä säädetään turvallisuusvaatimukset eli "olennaiset vaatimukset", jotka lelujen on täytettävä valmistuksen aikana ja ennen markkinoille saattamista.

Eurooppalaiset standardointielimet laativat olennaisten vaatimusten perusteella yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit. Näistä vapaaehtoisista standardeista ilmoitetaan Euroopan unionin (EU) virallisessa lehdessä.

Lelujen katsotaan olevan olennaisten vaatimusten mukaisia, kun niiden valmistuksessa on noudatettu yhdenmukaisia standardeja.

Arviointimenettelyt, joilla selvitetään, ovatko lelut olennaisten vaatimusten mukaisia, perustuvat neuvoston päätöksessä 93/465/ETY esitettyyn modulaariseen lähestymistapaan CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnästä. Lelujen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavat

Ennen markkinoille saattamista lelut on varustettava CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä

Jos lelu kuuluu muiden CE-merkintää koskevien direktiivin soveltamisalaan, merkintä osoittaa lelun olevan myös kyseisten direktiivien säännösten mukainen.

Leluihin saa kiinnittää muita merkintöjä sillä edellytyksellä, ettei niitä voida sekoittaa vaatimustenmukaisuusmerkintään.

Jäsenvaltiot voivat määrätä seuraamuksia, jos ne toteavat, että CE-merkintää on käytetty väärin perustein.

Lelujen turvallisuudesta annettu uusi direktiivi 2009/48/EY kumoaa direktiivin 88/378/ETY 20. heinäkuuta 2011 alkaen.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanoaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 88/378/ETY

6.5.1988

30.6.1989

EYVL L 187, 16.7.1988

Muutossäädös/säädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanoaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 93/68/ETY

2.8.1993

1.7.1994

EYVL L 220, 30.8.1993

Neuvoston direktiiviin 88/378/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 lelujen turvallisuudesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI

Komission päätös 2007/224/EY tehty 4 päivänä huhtikuuta 2007 standardin EN 71-1:2005 "Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet" viitteen julkaisemisesta imukuppikärkisiä ammuksia koskevien teknisten vaatimusten osalta lelujen turvallisuudesta annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY mukaisesti [tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1460] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission päätös 2007/184/EY tehty 23 päivänä maaliskuuta 2007 standardin EN 71–1:2005 "Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet" viitteen julkaisemisesta lelujen turvallisuudesta annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY mukaisten puolipallon muotoisia leluja koskevien teknisten vaatimusten osalta [tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1256] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Standardin EN 71-1:1998 "Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet" osittainen vaatimustenvastaisuus: Komission päätös 2005/195/EY [EUVL L 63, 10.3.2005]. Tällä päätöksellä osittain poistetaan turpoavista materiaaleista valmistettuja leluja koskevan standardin vaatimustenmukaisuusolettama. Odotettaessa, että standardia muutetaan näiltä osin, turpoavia materiaaleja sisältäville leluille on saatava EY-tyyppitarkastustodistus.

Komission päätös 2001/579/EY [EYVL L 205, 31.7.2001]. Päätös koskee iskunalleja käyttäviä leluja, ja siinä vahvistetaan, että lelujen päästöäänenpaineen huippuarvo 140 dB pidetään voimassa 31. heinäkuuta 2001 saakka, minkä jälkeen arvo on 125 dB.

Komission päätös 2004/210/EY tehty 3 päivänä maaliskuuta 2004 tiedekomiteoiden perustamisesta kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla [EUVL L 66, 4.3.2004]. Päätöksellä perustetaan kolme tieteellistä komiteaa, joista yksi on kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea, joka on toimivaltainen markkinoille saatettujen lelujen turvallisuuden osalta. Se laatii muun muassa tieteellisiä lausuntoja kyseisestä aiheesta komission tarpeisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/84/EY annettu 14 päivänä joulukuuta 2005 tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit) [EUVL L 344, 27.12.2005].

Komissio pidentää kieltoa, joka on asetettu kuuden ftalaattityypin myynnille ja käytölle tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Muissa pehmeästä PVC:stä valmistetuissa alle kolmevuotiaille tarkoitetuissa ftalaatteja sisältävissä leluissa on kaiken varalta oltava varoitus terveysriskeistä, jos lapsi voi laittaa niitä suuhunsa, vaikkei tämä olisikaan valmistajan tarkoittama käyttö. Näin taataan lelujen turvallinen käyttö kaikissa olosuhteissa.

Säädettyjä toimenpiteitä arvioidaan uudelleen viimeistään vuonna 2010.

Ilmoitetut laitokset NANDO IS -tietokantaan (EN) on koottu Euroopan ja kolmansien maiden ilmoitetut laitokset, joiden tehtävänä on "uuden lähestymistavan" mukaisissa direktiiveissä tarkoitettujen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen suorittaminen. Luettelo yhdenmukaistettujen standardien otsikoista ja viitenumeroista (EN) on saatavilla yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston verkkosivuilla.

DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Komission tiedonannot:

Lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot) [EUVL C 99, 30.4.2009].

Lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot) [EUVL C 87, 16.4.2009].

[EUVL C 237, 16.9.2008][EUVL C 201, 29.8.2007][EUVL C 127, 8.6.2007][EUVL C 258, 26.10.2006][EUVL C 157, 6.7.2006][EUVL C 127, 31.5.2006][EUVL C 56, 8.3.2006][EUVL C 188, 2.8.2005][EUVL L 63, 10.3.2005][EUVL C 79, 30.3.2004][EUVL C 297, 9.12.2003][EUVL C 216, 10.8.2010]

Komission vaikutustutkimus päivätty 8.10.2004 direktiivin 88/378/ETY tarkistamisesta (EN) [ei julkaistu EUVL:ssä]. Tutkimuksessa analysoidaan aloja, joilla voimassa olevan lainsäädännön säännöksiä voitaisiin parantaa, sekä leluteollisuuden kustannus-hyötysuhdetta eri tarkistusehdotusten osalta.

See also

Viimeisin päivitys 17.09.2010