Koneiden turvallisuus

Direktiivi 2006/42/EY koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta

SÄÄDÖS

Direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu)

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivi mahdollistaa EU:n terveys- ja turvallisuusvaatimukset täyttävien koneiden vapaan liikkumisen EU:ssa. Tämä tarkoittaa, että työntekijöitä ja yleisöä suojellaan asianmukaisesti, kun he käyttävät koneita tai joutuvat niiden kanssa kosketukseen.

Direktiivissä säädetään sekä pakottavia että vapaaehtoisia standardeja.

Sitä sovelletaan tuotteisiin vain silloin kun ne saatetaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille.

Se auttaa EU:ta olemaan innovatiivisempi, tehokkaampi ja kilpailukykyisempi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan koneisiin, vaihdettaviin laitteisiin, turvakomponentteihin, nostoapuvälineisiin, ketjuihin, köysiin ja vöihin, nivelakseleihin ja puolivalmisteisiin.

Sitä ei sovelleta muihin koneisiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tivoleissa, ydinteknisissä sovelluksissa, laboratorioissa ja kaivoksissa, tai sotilaalliseen taikka poliisin käyttöön tarkoitettuihin koneisiin.

Valmistajien on

suoritettava riskinarviointi, jotta niiden koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää

otettava huomioon riskinarvioinnin tulokset koneensa suunnittelussa ja rakentamisessa

määritettävä koneen käyttöä koskevat raja-arvot

tunnistettava mahdolliset vaarat

arvioitava koneensa aiheuttaman vakavan vamman tai haitan riski ja pyrittävä tekemään koneesta turvallisempi

varmistettava, että kone täyttää direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

esitettävä tekniset asiakirjat, jotka vahvistavat koneen olevan direktiivin vaatimusten mukainen

varmistettava, että vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä noudatetaan ja että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla, kokoonpano- ja käyttöohjeet mukaan luettuina

tarkistettava, että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on täytetty ja että CE-merkintä on kiinnitetty koneeseen, jotta sitä voidaan käyttää missä tahansa EU:n alueella.

MILLOIN DIREKTIIVI TULI VOIMAAN?

Direktiivi tuli voimaan 29. joulukuuta 2009.

TAUSTAA

Koneita koskeva Euroopan komission verkkosivusto

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/42/EY

29.6.2006

29.6.2008

EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24-86.

Oikaisu

-

-

EUVL L 76, 16.3.2007, s. 35

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14-92

Direktiivi 2009/127/EY

15.12.2009

15.6.2011

EUVL L 310, 25.11.2009, s. 29-33

Asetus (EU) N:o 167/2013

22.3.2013

-

EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1-51

Direktiivi 2014/33/EU

18.4.2014

19.4.2016

EUVL L 96, 29.3.2014, s. 251-308

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) (EUVL C 54, 13.2.2015, s. 1-79)

Viimeisin päivitys: 23.09.2015