Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen lähettäminen EU-maiden välillä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1393/2007 oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

MIKÄ ON TÄMÄN ASETUKSEN TARKOITUS?

Asetuksen tarkoitus on perustaa nopea, turvallinen ja vakioitu lähetysmenettely siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa oikeudenkäynti-* ja muille asiakirjoille* eri Euroopan unionin (EU) maissa sijaitsevien osapuolien välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannon (lähettämisen) parantaminen

Asetus korvaa asetuksen (EY) N:o 1348/2000, ja sillä otetaan käyttöön seuraavat:

Lähettävät ja vastaanottavat viranomaiset EU-maissa

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannon nopeuttaminen

Asiakirjan tiedoksianto toimitetaan vastaanottavan EU-maan lainsäädännön mukaan kuukauden kuluessa

Ilmoittaminen vastaanottajalle tämän oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksiannettavaa asiakirjaa

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 13. marraskuuta 2008 alkaen, lukuun ottamatta 23 artiklaa (EU-maiden tiettyjen tietojen ilmoittamisesta ja julkaisusta), jota on sovellettu 13. elokuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Oikeudenkäyntiasiakirja: oikeudellinen asiakirja, joka on laadittu siviili- tai kauppaoikeudellisen oikeudenkäynnin aikana (esimerkiksi haaste, määräys tai tuomio) ja joka on annettava tiedoksi osapuolelle)

Muu kuin oikeudenkäyntiin liittyvä oikeudellinen asiakirja: oikeudellinen asiakirja, joka annetaan tiedoksi mutta ei sisälly oikeudenkäyntiasiakirjaan (esimerkiksi lasku tai häätöilmoitus)

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79–120) kumoamisesta.

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 1393/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 16.08.2016