Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely – rajat ylittäviin riita-asioihin sovellettavat säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 861/2007 eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tätä lainsäädäntöä

Menettelyssä todetaan seuraavaa:

Oikeudenkäyntimaksut

Oikeudenkäyntikulut maksaa asian hävinnyt asianosainen, eikä voittaneelle asianosaiselle määrätä korvauksia kuluista, jotka ovat tarpeettomia tai suhteettomia vaatimukseen nähden.

Tuomioon voidaan hakea muutosta, jos sen maan, jossa tuomioistuin sijaitsee, kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään.

Tuomion uudelleentutkinta

Tuomiot

Tuomioiden täytäntöönpanoon sovelletaan täytäntöönpanevan valtion lainsäädäntöä.

EU-maat

MISTÄ ALKAEN ASETUKSIA SOVELLETAAN?

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Rajat ylittävä: ainakin yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai asuinpaikka muussa kuin siinä EU-maassa, johon asian ratkaiseva tuomioistuin on sijoittautunut.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1–22)

Asetukseen (EY) N:o 861/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, eurooppalaisen maksamismääräyksen käyttöönotosta (EUVL L 399, 30.12.2006, s. 1–32)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 05.05.2020