Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely (vuoteen 2017 saakka)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 861/2007 eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Menettely

Asianajajan käyttöä ei edellytetä eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Menettely etenee seuraavasti:

Vaatimuksen esittäminen

Vaatimuslomakkeen korjaaminen ja/tai oikaiseminen

Ilmoitus vastaajalle

Vastaajan vastaus

Tuomio ja määräajat

Suullinen käsittely

Todisteiden vastaanottaminen

Tuomion täytäntöönpano

Täytäntöönpanosta kieltäytyminen

Muutoksenhaku

Uudelleentarkastelu

Kielet ja käännökset

Kustannukset

Asetuksen muuttaminen

Asetuksella (EU) 2015/2421 muutetaan asetusta (EY) N:o 861/2007. Asetusta on sovellettu 14. tammikuuta 2017 alkaen.

Asetusta ei sovelleta Tanskassa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2009 alkaen, lukuun ottamatta sääntöjä, jotka edellyttävät EU-maiden ilmoittavan komissiolle toimivaltaa, viestintävälineitä ja muutoksenhakua koskevista menettelyistä (25 artikla). Nämä säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2008.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1–22)

Asetukseen (EY) N:o 861/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2421, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 1–13)

Viimeisin päivitys: 04.04.2018