Eurooppalainen maksamismääräysmenettely

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1896/2006 – eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotto

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä sovelletaan kaikissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa sellaisissa tapauksissa, joissa vähintään yhdellä asianosaisella on asuinpaikka muussa kuin siinä EU-maassa, jossa maksumääräystä koskeva hakemus on tehty.

Menettelyä ei sovelleta

Hakumenettely

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antaminen

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antaminen vastaajalle tiedoksi

Eurooppalainen maksamismääräys annetaan vastaajalle tiedoksi sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa määräys annetaan tiedoksi. Asetuksessa määritellään eurooppalaisen maksamismääräyksen vastaajalle tiedoksi antamista koskevat mahdolliset menetelmät silloin, kun kyseessä on tiedoksianto, johon liittyy vastaajan vastaanottotodistus tai tiedoksianto, johon ei liity vastaajan vastaanottotodistusta.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen vastustaminen

Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen vastaajalla on oikeus pyytää eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista tuomioistuimessa, jos

Jos tuomioistuin hylkää vastaajan pyynnön, eurooppalainen maksamismääräys pysyy voimassa. Toisaalta jos tuomioistuin päättää, että uudelleen tutkiminen on perusteltua, eurooppalainen maksamismääräys on mitätön.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 12. joulukuuta 2008.

TAUSTAA

Maksamismääräysmenettely

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta (EUVL L 399, 30.12.2006, s. 1–32)

Asetukseen (EY) N:o 1896/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1896/2006 soveltamisesta (COM(2015) 495 final, 13.10.2015)

Viimeisin päivitys: 25.01.2016