Omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien tuomioistuimen päätösten tunnustaminen ulkomailla

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Puitepäätös 2003/577/YOS — jäädyttämispäätösten täytäntöönpano ulkomailla

TIIVISTELMÄ

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mikä on jäädyttämispäätös?

Jäädyttämispäätös on oikeusviranomaisen tekemä väliaikainen päätös, jolla rikollisia estetään kätkemästä, myymästä edelleen tai käyttämästä omaisuutta, asiakirjoja tai tietoja rikolliseen toimintaan.

Tätä puitepäätöstä sovelletaan jäädyttämispäätöksiin, jotka on annettu

Rikokset

Useiden vakavien rikosten kaksoisrangaistavuuden tutkimista ei edellytetä. Kaksoisrangaistavuudella tarkoitetaan, että teko katsotaan rikokseksi sekä EU-maassa, jossa jäädyttämispäätös on tehty (jäädyttämispäätöksen tehnyt valtio), että päätöksen täytäntöön panevassa EU-maassa (täytäntöönpanovaltio). Rikoksesta on kuitenkin seurattava jäädyttämispäätöksen tehneessä valtiossa enimmillään vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistus. Näitä rikoksia ovat muun muassa seuraavat:

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

Jäädyttämispäätöksen tehneen valtion oikeusviranomainen lähettää täytäntöönpanovaltion viranomaiselle todistuksen pyytääkseen määräyksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanovaltion on

Perusteet olla tunnustamatta jäädyttämispäätöstä tai olla panematta sitä täytäntöön

Täytäntöönpanovaltio voi kieltäytyä jäädyttämispäätöksen tunnustamisesta tai sen täytäntöönpanosta, jos

Täytäntöönpanon lykkääminen

Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä, jos

Asianosaiset

EU-maiden on varmistettava, että kaikilla jäädyttämispäätökseen liittyvillä asianosaisilla, myös oikeutetuilla kolmansilla osapuolilla, on oikeutettujen etujensa suojelemiseksi käytettävissään oikeussuojakeinot, joilla ei ole päätöstä lykkäävää vaikutusta.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätös tuli voimaan 2. elokuuta 2003. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 2. elokuuta 2005.

TAUSTAA

Omaisuuden menetetyksi tuomitseminen ja jäädyttäminen

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Oikaistaan neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003) (EUVL L 374, 27.12.2006, s. 20)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Komission kertomus, annettu omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2003/577/YOS 14 artiklan perusteella (KOM(2008) 885 lopullinen, 22.12.2008)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1–36)

Viimeisin päivitys: 25.01.2016