Euroopan muuttoliikeverkosto

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Euroopan muuttoliikeverkosto – Neuvoston päätös 2008/381/EY

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan Euroopan muuttoliikeverkosto (EMV), jonka tehtävänä on antaa ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa muuttoliikkeistä ja turvapaikka-asioista EU:n toimielimille, EU-maille ja yleisölle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävänsä täyttämiseksi EMV tekee yhteistyötä muiden asiasta vastaavien EU:n toimielinten kanssa ja kerää ja analysoi eri lähteistä saatavia tietoja. Tämän jälkeen se laatii kertomuksia ja selvityksiä EU:n ja EU-maiden maahanmuutto- ja turvapaikkatilanteesta ja jakaa ne tietojenvaihtojärjestelmänsä kautta.

Euroopan komissio koordinoi EMV:n toimintaa yhteistyössä EU-maiden nimeämien kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Ne vastaavat kansallisen verkoston kehittämisestä. Kussakin kansallisessa yhteyspisteessä tulisi olla vähintään kolme turvapaikka- ja maahanmuuttoasiantuntijaa, joilla on politiikan suunnitteluun, lainsäädäntöön, tutkimukseen ja tilastoihin liittyvä pätevyys.

EMV:n kansallisten yhteyspisteiden muihin vastuualueisiin lukeutuvat

EMV:n kokouksiin osallistuminen tietojen ja näkemysten vaihtamiseksi ja työohjelman suunnitteluun vaikuttamiseksi

kansallisten raporttien laatiminen ja tietojen toimittaminen tietojenvaihtojärjestelmään

EMV:n sanaston ja tesauruksen kehittämisessä avustaminen ja

valmiuksien kehittäminen tapauskohtaisiin kyselyihin vastaamiseksi.

EMV:n johtokunta (jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komissio ja joka koostuu kunkin EU-maan edustajista ja Euroopan parlamenttia edustavasta tarkkailijasta) varmistaa, että EMV työskentelee EU:n politiikan painopisteiden mukaisesti.

EMV:a rahoittaa Euroopan komissio. Erityisesti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitetaan EMV:n toimintaa ja tulevaa kehitystä.

TAUSTAA

EMV:n perustamisen valmistelu aloitettiin vuonna 2003, jotta voitaisiin vastata tarpeeseen vaihtaa muuttoliikkeisiin liittyviä tietoja ja edistää yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Haagin ohjelma lisäsi muuttovirtojen yhteisen analysoinnin tarvetta, mikä vauhditti Euroopan komission ehdotusta EMV:n muodollista perustamista koskevaksi neuvoston päätökseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2008/381/EY, tehty 14 päivänä toukokuuta 2008, Euroopan muuttoliikeverkoston perustamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2008/381/EY

21.5.2008

EUVL L 131, 21.5.2008, s. 7–12

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 516/2014

1.1.2014

EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168–194

Viimeisin päivitys: 22.10.2015