Euroopan pakolaisrahasto (2008–2013)

Päätöksellä perustetaan Euroopan pakolaisrahasto vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa. Rahaston määrärahat kyseisellä ajanjaksolla ovat yhteensä 614 miljoonaa euroa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 2004/904/EY kumoamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Päätöksessä määritellään Euroopan pakolaisrahaston tavoitteet ja sen hallinnointia koskevat säännöt. Siinä myös vahvistetaan käytettävissä olevat rahoituspuitteet ja varojen jakamisperusteet.

Kohderyhmät

Pakolaisrahaston kohteena ovat henkilöt, joille on myönnetty 28. heinäkuuta 1951 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa määritelty pakolaisasema tai jotka saavat toissijaista suojelua tai tilapäistä suojelua tai joita ollaan uudelleensijoittamassa Euroopan unioniin (EU) kuuluvaan maahan. Myös henkilöt, jotka ovat hakeneet pakolaisasemaa tai toissijaista taikka tilapäistä suojelua, kuuluvat rahaston kohderyhmään.

Tukikelpoiset toimet

Euroopan pakolaisrahastosta rahoitetaan kansallisesti toteutettavia ja valtioiden välisiä toimia sekä EU:n edun mukaisia toimia. EU‑maat toteuttavat kansalliset toimet monivuotisten ohjelmien puitteissa EU:n strategisiin suuntaviivoihin sisältyvien, rahaston toimintaa koskevien sääntöjen mukaisesti (jaettu hallinnointi). EU:n tason toimiin tarkoitettujen varojen käytöstä päättää komissio (suora hallinnointi).

Euroopan pakolaisrahastosta tuetaan kansallisia toimia, jotka liittyvät johonkin seuraavista:

Euroopan pakolaisrahastosta tuetaan valtioiden välisiä tai EU:n tason toimia, jotka liittyvät seuraaviin:

Euroopan pakolaisrahastoon kuuluu vararahasto, josta voidaan rahoittaa direktiivin 2001/55/EY mukaisesti hätätoimenpiteitä tilapäisen suojelun tarjoamiseksi silloin, kun suuri joukko siirtymään joutuneita henkilöitä hakee turvaa. Vararahastoa voidaan käyttää myös tukemaan EU‑maiden pyrkimyksiä ratkaista erityisiä painetilanteita, jos maahan saapuu yhtäkkiä suuria määriä mahdollisesti kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä, ja tilanteen vuoksi jäsenvaltioiden vastaanottovalmiuksiin tai turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu huomattavia kiireellisiä vaatimuksia.

Rahaston toiminnan periaatteet

Euroopan pakolaisrahastosta tuetaan EU:n määrittelemien tavoitteiden puitteissa voittoa tavoittelemattomia hankkeita, jotka saavat yhteisrahoitusta julkisista tai yksityisistä varoista.

Euroopan pakolaisrahaston rahoitusosuus voi olla enintään 50 prosenttia kansallisten toimen kokonaiskustannuksista. Rahoitusosuutta voidaan poikkeustapauksissa korottaa 75 prosenttiin, jos hanke koskee strategisissa suuntaviivoissa määriteltyjä painopisteitä. EU:n rahoitusosuutta korotetaan 75 prosenttiin koheesiorahastosta tukea saavissa EU‑maissa.

Komissio antaa vuosia 2008–2013 koskevat strategiset suuntaviivat, joissa määritellään EU:n tason painopisteet pakolaisrahaston kunkin tavoitteen osalta.

Komissio hyväksyy EU‑maiden monivuotiset ohjelmat, joissa määritellään komission strategisten suuntaviivojen pohjalta toimintastrategia sekä kuvataan tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia toimia ja hankkeiden rahoitussuunnitelmaa. Lisäksi komissio tekee vuosittain rahoituspäätökset, joilla hyväksytään monivuotisen ohjelman täytäntöönpanemiseksi toteutettavat vuosittaiset ohjelmat.

Komitea, uudelleentarkastelu ja kumoaminen

Komissiota avustaa yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa käsittelevä yhteinen komitea.

Päätöksellä kumotaan neuvoston päätös 2004/904/EY Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta kaudelle 2005–2010. Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat päätöstä uudelleen viimeistään 30. kesäkuuta 2013.

Taustaa

Päätös on osa johdonmukaista kehitystä, jolla tuetaan Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta tehtyjen aiempien päätösten puitteissa toteutettujen toimien täytäntöönpanoa. Päätöksellä kumotaan päätös 2004/904/EY, jotta Euroopan pakolaisrahaston ohjelmakausi saataisiin vastaamaan nykyistä monivuotista rahoituskehystä. Rahasto on osa yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa, joka perustettiin 6. huhtikuuta 2005 annetulla tiedonannolla. Rahaston määrärahat kuluvalla ohjelmakaudella ovat yhteensä 614 miljoonaa euroa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös (EY) N:o 573/2007/EY

7.6.2007

-

EUVL L 144, 6.6.2007

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 458/2010/EU

17.6.2010

-

EUVL L 129, 28.5.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/22/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 573/2007/EY soveltamissäännöistä Euroopan pakolaisrahaston perustamiseksi vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, Euroopan pakolaisrahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla toteutettujen hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta [EUVL L 7, 10.1.2008].

Komission päätös 2007/815/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2008–2013 osana Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 573/2007/EY täytäntöönpanoa [EUVL L 326, 12.12.2007].

Viimeisin päivitys 01.09.2010